Frågor och svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så att andelen kollektivresor når 40 procent.
Förbättringar i vägtrafiken som gång- och cykelbanor, nya trafikmot, nya vägar och trimningsåtgärder. Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i samband med ökad kollektivtrafik och ändrad trafikering (till exempel cirkulationsplatser och bullerplank).

Bättre trafikinformation.

Västlänken. En tågtunnel under Göteborg med tre nya stationer (och fler uppgångar) som omgärdar citykärnan och ger fler människor gång- eller cykelavstånd till ett pendel- eller regiontåg. Ett transportsystem anpassat till en storstad som kan transportera många fler människor in till och i Göteborg på ett hållbart sätt.

Marieholmstunneln. En vägtunnel under Göta älv i Göteborg som ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln och minska sårbarheten och öka tillgängligheten för trafik över älven. Tunneln är en fortsättning på Partihallsförbindelsen som binder samman E20 och E45. Arbetet med att bygga tunneln har startat och ska vara klart 2020.

Hisingsbron – en ny bro över Göta Älv – delfinansieras av medel inom Västsvenska paketet. Göta Älvbron som vi använder i dag är enda förbindelse för spårvagn över älven och ska vara ersatt år 2022 då den har tjänat ut.

Trängselskatt. Har flera syften, är en åtgärd för att bromsa upp de negativa miljökonsekvenserna som ökad biltrafik medför, ska minska trängseln, framför allt på infartslederna. Skatten är också en viktig del för att finansiera satsningarna i Västsvenska paketet.

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Detta förutsätter en bra infrastruktur.

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet.

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara lika intresserade av att etablera sig här, vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en positiv inflyttning.
Det är känt sedan länge att regioner som inte växer, krymper. Bra möjligheter till arbetspendling leder till att arbetsmarknadsregionerna ökar. Därför är Västsvenska paketet en nödvändig investering för ett levande Västsverige.

Vilken nytta gör Västsvenska paketet för staten?

Västlänken höjer kapaciteten på det nationella järnvägsnätet genom att Göteborgs Central utvecklas när regiontåg och pendeltåg kan köras via tågtunneln.
Det blir en bättre koppling dels mellan Europavägarna, dels mot Göteborgs hamn i och med Marieholmsförbindelsen.
Busskörfälten på de statliga vägarna förbättrar framkomligheten.
Luften blir bättre om trafiken sprids ut och blir mindre koncentrerad i rusningstid samt om fler väljer att åka kollektivt, gå eller cykla.
Därför bidrar staten med 17 miljarder kronor.

Hur hänger paketet ihop med den ordinarie infrastrukturplaneringen?

Parallellt med utformningen av Västsvenska paketet pågick långtidsplaneringen för infrastrukturinvesteringarna i Sverige 2010–2021. Långtidsplaneringen styr hur statens pengar för infrastruktur används och beskrivs i en nationell plan och i regionala planer. Det innebär att det finns två planer som tillsammans ligger till grund för framtida infrastruktursatsningar i Västra Götaland.

Inför transportplanen 2010 efterlyste regeringen förslag om nya finansieringsformer som kan komplettera den statliga finansieringen. Detta och en stark regional och lokal vilja att lösa infrastrukturbehov resulterade i Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen samordnade arbetet med att ta fram paketet.
Den 30 mars 2010 gav regeringen besked om investeringsplanerna för perioden 2010–2021. Av totalt 482 miljarder satsar regeringen 44 miljarder på olika projekt i Västra Götaland. Därutöver bidrar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Region Halland samt vägtrafikanterna i Göteborg (bland annat genom trängselskatt) med sammanlagt 17 miljarder kronor, till Västsvenska paketet som omfattar 34 miljarder kronor.

Hur får Halland nytta av Västsvenska paketet?

För att Halland i Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara lika intresserade av att etablera sig här, vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en positiv inflyttning. Tågen längs Västkustbanan är stommen i kollektivtrafiken. Västlänken har betydelse för att tågtrafiken ska fungera i det långa loppet.

Varför är det så stort fokus på Göteborg?

Även om de flesta satsningarna görs i Göteborg kommer de att få betydelse för hela Västsverige. Västlänken kommer göra att tågtrafiken flyter bättre inte bara genom Göteborg, utan i hela Västsverige och resten av Sverige. Västlänken möjliggör snabba och tillförlitliga resor med hög turtäthet för pendeltåg och regiontåg från hela Västsverige där det finns järnvägsspår.
För de personer som kommer på gummihjul kommer Marieholmstunneln att göra så att bilar och bussar kommer fram snabbare. Det gäller både för de har sin målpunkt lokalt i Göteborg och för de som passerar Göteborg på sin resa till andra delar av Västsverige.
Marieholmstunneln och ombyggnaden av väg 155 mellan Vädermotet och Syrhålamotet ökar tillförlitligheten för godstransporter till Göteborgs hamn, något som gynnar hela landets näringsliv, inklusive företagen i Västsverige. Vad gäller kollektivtrafiken så bidrar de nya busskörfälten till bättre punktlighet för de som pendlar med expressbussarna.
På så sätt får investeringarna betydelse för hela Västsverige.

Vem bygger det som ska uppföras?

Varje projekt som ingår i Västsvenska paketet har en genomförande part som ansvarar för byggnationen av projekten. Dessa är Trafikverket, Göteborg Stad i form av Trafikkontoret och Västtrafik.

Hur samarbetar parterna i Västsvenska paketet?

Västsvenska paketet har en politisk styrgrupp som består av företrädare för varje avtalspart.

När ska allt vara klart?

2028.

Vad återstår att göra?

De stora byggena:

Vad är klart?

Vad ska pengarna användas till?

Infrastruktursatsningar i Västsverige. Tre utpekade stora projekt – Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron – samt en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik och utöver det förbättringar i vägnätet samt förbättrad trafikinformation.
Allt detta är investeringar som möjliggör stadsutveckling, regionförstoring och ekonomisk tillväxt.

Hur mycket pengar handlar Västsvenska paketet om?

Västsvenska paketet omsluter 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
Det är så Trafikverket räknar efter regeringens anvisningar för att kunna jämföra projekt.

Varifrån kommer pengarna och vilka är med och betalar?

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av infrastruktur i Västsverige enligt följande modell:\r\n

Summa för Västsvenska paketet 34 miljarder kronor. (Alla siffror i 2009 års prisnivåvärde.)

Vad händer om pengarna inte räcker?

De måste räcka. Det finns bara de 34 miljarder kronor att tillgå. 32,3 av dessa är avsatt till projekt, 1,7 är avsatt till en reserv som inte får röras. Ingenting tyder nu på att de 34 miljarder kronor inte räcker.\r\n\r\nSedan år 2000 har alla Trafikverkets stora projekt blivit klara i tid och hållit budget.

Vilka är målen med Västsvenska paketet?

Västsvenska paketet har ett antal mål och visioner beslutade av politiska församlingar på olika nivåer. Målen är:\r\n

Läs mer om målen och effektmålen här

Vilka politiska beslut har förankrat Västsvenska paketet?

Avtalet som slöts i november 2009 har antagits av samtliga nödvändiga politiska församlingar: