Övergripande mål

De samverkande parterna har gemensamt tagit fram Västsvenska paketets fem övergripande mål:

1. Större arbetsmarknadsregioner

Med hållbar regionförstoring följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade och förstärkta lokala arbetsmarknader. Exempelvis ska Göteborgs lokala arbetsmarknad år 2020 omfatta närmare 1,5 miljoner invånare.

2. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken

Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och attraktiv regional kärna och få tydliga stråk med starka och attraktiva regiondelscentrum. Stadskärnan ska stärkas med ytterligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende fram till 2020. Det innebär att stråk och regiondelscentrum till samma tidpunkt ska stärkas med minst 40 000 arbetsplatser och 90 000 boende.

3. En konkurrenskraftig kollektivtrafik

För att skapa en attraktiv region och uthållig tillväxt krävs en konkurrenskraftig kollektivtrafik som tar 40 procent av alla resor i Göteborgsregionen, jämfört med dagens knappa 25 procent.

4. En god livsmiljö

Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, mindre buller och ett rikt stads-, frilufts- och vardagsliv.

5. Bättre kvalitet för näringslivets transporter stärker den internationella konkurrenskraften

Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods. Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning. Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.

Mer information: Västsvenska paketet – Sammanställning av målen, Rapport 2011:1 (PDF)