Dag 3: Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd

Gårdagen handlade om grundvatten. Men Trafikverket söker även tillstånd och villkor för arbeten i ytvatten under bygget av Västlänken, och det handlar onsdagens förhandlingar i domstolen om.

Det gäller vattendrag i Göteborg som Gullbergsån, Stora Hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån.
Andreas Johansson, miljöspecialist på Trafikverket, gick igenom de arbeten som Trafikverket ska göra i vattendragen och de skyddsåtgärder som Trafikverket avser vidtaga för att minimera miljöpåverkan.

Vattendragen är inventerade med avseende på flora, fauna och föroreningar inför byggnationen av Västlänken.
Bland skyddsåtgärderna, utöver avskärmningar med spont med mera,  kan nämnas att  Trafikverket troligen kommer att bygga akvedukter i Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen för att upprätthålla båttrafiken och hjälpa fisken att ta sig fram.
På andra ställen kommer man att flytta på fisk och växter för att skydda dem.

Därefter gick Trafikverkets jurist Ulf Edling igenom de villkor Trafikverket föreslår för att undvika negativ miljöpåverkan för människor hälsa och miljö under byggtiden.
Villkoren avser grumlande arbeten i vatten, skydd för påverkan på Natura 2000-området Säveåns nedre del, hänsyn till fauna och flora (lax och knölnate), samt temporära ledningar i vattendrag – som förhoppningsvis inte kommer att behöva nyttjas.

Därefter gick ordet till sakägarombuden.
Sigrid Häggbom, Vattenvårdshandläggande Länsstyrelsen för västra Götalands län gick igenom Länsstyrelsens villkorsförslag med avseende på grumlande arbeten, buller och arbeten i vatten.
Dessa kan sammanfattas som att Länsstyrelsen vill säkra ytterligare skydd för fisk och växter, genom att begränsa grumlingen så mycket det går.

Frågor från rättens ordförande Göran Stenman, rättens särskilda ledamot Stig Hård, Länsstyrelsen, Gryab, Trädplan med flera samt Vasakronan ställdes och besvarades av Trafikverket.

Redan under onsdagen kunde förhandlingar gå vidare till den punkt där sakägarna ska redogöra för sina yrkanden och synpunkter avseende den vattenverksamhet som Trafikverket ska bedriva.

Liseberg AB hade två yrkanden. Dels att sträcka ut tiden för anmälan av oförutsedd skada till 20 år och dels vill Liseberg att domstolen anger ett prövotidsförordnande avseende skador till följd av grundvattenbortledande under hela anläggningsarbetets tid.
Liseberg yttrade, dessutom att man inte är trygg med omledningen av Mölndalsån. Man är orolig för stabiliteten och anser att det föreligger en rasrisk vid arbetena.

Advokat Madeleine Lilliehöök är ombud för en rad fastighetsägare i Haga, Annedal och Linné där många av husen är riskobjekt i projektet. Hon beskrev en stor oro beträffande ändrade grundvattenförhållanden bland dem hon företräder i vattenmålet.
En del av dem yrkar på nya bedömningar av husgrunderna – huruvida de är grundvattenberoende eller inte. Alla yrkar på erforderliga skyddsåtgärder, besiktningar och kontrollpunkter.
Trafikverkets jurist svarade att man tar åt sig de fastighetspecifika synpunkterna och återkommer.

Av Åke Lundgren

Läs mer:

Dag 2: Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat