Dag 4: Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten

Torsdagen var sakägarnas dag i domstolen. De fick föra fram sina yrkanden och synpunkter på den vattenverksamhet Trafikverket söker villkor för inför bygget av Västlänken.

Redan igår började dessa framställningar och fortsatte under torsdagen.
Advokat Robert Deli och juristen Karin Wallman Babic är ombud för tre stora fastigheter i Nordstan, i princip Nordstans köpcentrum med P-hus.
Advokat Robert Deli sade inledningsvis att fastighetsägarna inte motsätter sig Västlänks-projektet, men anser att Trafikverkets ansökan brister i beaktande av Nordstans intressen.

Ombuden framhöll att Nordstan har en unik grundläggning, helt beroende av en jämn grundvattennivå, vilket regleras av ett eget infiltrationssystem.  Grundläggningen tål ingen grundvattenförändring. Det ställer krav på fler skyddsåtgärder än de Trafikverket föreslår och fler kontrollpunkter av grundvatten (grundvattenrör).
Ombuden yrkar på mer långtgående villkor än de föreslagna, ett mer omfattande kontrollprogram – med fastlagda åtgärdsnivåer – utöver vad Trafikverket och tillsynsmyndigheten bestämmer, samt yrkar på särskilda villkor avseende sättningar inom Nordstan.

Magnus Fröberg, Trafikverket, bemötte. Han betonade bland annat att det schakt som tas upp ligger utanför Nordstans område och omgärdas av en tätskärm. Grundvattnet under Nordstan bör ej påverkas av det.

Vasakronan äger fastigheter som Läppstiftet, fastigheter i Nordstan, Arkaden, Rättscentrum, en hel del fastigheter inom Vallgraven samt andra lokaler, kontor och bostäder som berörs av Västlänksbygget, samt Platinan som ska byggas bredvid Hisingsbron.
Sakägarombudet, advokat Carolina Gustafsson framhöll att fastigheterna, såväl de någorlunda nya som de gamla och därmed sköra, inte tål några grundvattenförändringar, enligt ombudet. De får då sättningsskador.

Vasakronan är positiv till Västlänksprojektet men vill ha en väl avvägd dom så att fastigheterna inte skadas. Man accepterar inte den nivå av bortledning som Trafikverket föreslår.
Vasakronans ombud yrkar på strängare villkor för vattenverksamheten än de Trafikverket har begärt, samt på kontroller av sättningar och åtgärdskontroller av nivåer.

Advokat Hofling Johansson, ombud för AB Korsvägen som äger en stor fastighet vid Korsvägen mitt emot Svenska mässan. Denna är grundlagd på en rustbädd av 1 266 träpålar vid förra sekelskiftet. Fastighetsägaren anser att risken för skador på huset genom grundvattenförändring är stor och risken att dessa skador inte kan lagas är ännu större.
Ombudet yrkar att Trafikverket bekostar grundförstärkning av fastigheten genom att man slår nya pålar av stål ner till fast berg innan arbetet med att bygga Västlänken påbörjas.

Branschorganisationen Fastighetsägarna företräddes av advokat Liselott Kristoffersson. Hon representerade 251 fastigheter i Göteborg.
Ombudet framförde elva yrkanden med avseende på inläckagemängder av grundvatten och kontrollprogram med utökade mätpunkter.

Juristen Sofia Ytterberg företräder 161 enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Ombudets sakägare är indelade i två grupper. En grupp som yrkar att Trafikverkets ansökan i första hand ska avvisas, i andra hand avslås, i tredje hand ska tillståndet förenas med försiktighetsvillkor avseende grundvattenförändringar med mera.
Den andra gruppen sakägare yrkar endast det senare.
Grunden för yrkandena, enligt ombudet, är att sakägarna inte anser att den genomförda Miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven i Miljöbalken, och att därför ansökan inte är komplett.

Advokat William Kjellberg är ombud för Sparbankfastigheterna som har 16 fastigheter i Annedal. De är uppförda 1870-talet mycket känsliga för grundvattensänkning. Fastighetsägarna vill ha en bättre grundvattenkontroll och ser ett behov av fler mätpunkter och utökat kontrollprogram samt ställer ytterligare villkorsförslag.
Utöver dessa yrkanden så yrkas att målet avvisas på grund av en ofullständig miljökonsekvensbeskrivning.

Utöver berörda fastighetsägare framförde advokat Madeleine Lilliehööks, – som företräder föreningen Trädplan med flera – bisittare Peter Danielsson synpunkter på den blivande tunnelns täthet, de toleranser för inläckage av grundvatten som Trafikverket vill ha villkor för, samt på de metoder Trafikverket valt för att minimera inläckage av grundvatten.
Han framförde inga villkor utan angav endast vilka överväganden han anser att domstolen bör göra.

Av Åke Lundgren

Läs mer:

Dag 3: Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd
Dag 2:
Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat