Dag 5: Syn på plats

Fredagens förhandlingar i Mark- och miljödomstolen var förlagda utomhus eftersom domstolen genomförde syn för att studera vissa byggnader och miljöer som kan komma att påverkas när Västlänken byggs.

Dagen var från början vikt för eventuell syn. Varken rätten eller sökanden, Trafikverket, hade behov av en sådan, men eftersom flera sakägare så begärde så genomförde rätten på Trafikverkets bekostnad, en rundtur i buss efter sakägarnas önskemål om vilka objekt som skulle studeras.

Resan började vid Bananpiren på fredag morgon och första anhalten blev Skansen Lejonet, där tågtunneln Västlänken går ner under jord strax norr om Gullberget.

Vidare studerades residenset, en känslig byggnad som passeras på nära håll av järnvägstunneln, samt Skattehuset vid Rosenlund. den byggnaden skall avväxlas i samband med att schakten för station Haga tas upp. Även miljön runt Hagakyrkan studerades innan synen gick vidare till Universeum och Liseberg.
Där tittade rätten på ett antal objekt. Västlänken passerar under Liseberget och schakten tas upp innanför entrén. Sakägaren Liseberg förevisade Lisebergs huvudentré, området vid stora scenen, samt Mölndalsån.

Sista anhalten för synen var Almedal där Västlänken mynnar ut.

Mark- och miljödomstolens förhandling om Västlänken fortsätter i Kajskjul 105, Bananpiren, på tisdag nästa vecka.Då handlar det om trafikverkets förslag till villkor vad gäller miljöfarlig verksamhet, områdesskydd, artskydd och kulturmiljö. Se förhandlingsordningen nedan.

Av Åke Lundgren

Förhandlingsordning

Dag 7 – 8. Tisdag – onsdag den 10 – 11 oktober.
Miljöfarlig verksamhet, områdesskydd, artskydd och kulturmiljö.
1. De som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
2. Trafikverket redogör för buller och vibrationer innefattande redogörelse för tillämpliga riktvärden, skyddsåtgärder samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
3. Trafikverket redogör för energianvändning samt utsläpp till luft och de transporter som följer med ansökt verksamhet; inkluderande hur regeringens villkor 2 om transporter och villkor 3 om energianvändning samt utsläpp till luft ska uppfyllas samt skyddsåtgärder och förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
4. Trafikverket redogör för planerad masshantering, frågor hänförliga till förorenad mark/massor och damning samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
5. Trafikverket redogör för utsläpp av vatten, planerade åtgärder till skydd för negativ påverkan på grund- och ytvatten (regeringens villkor 5) samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
6. Trafikverket redogör för planerade åtgärder för att minimera risker för översvämningar (regeringens villkor 4) samt eventuella förslag till villkor i denna del.
7. Trafikverket redogör för säkerhetsfrågor (utifrån regeringens villkor 6) samt eventuella förslag till villkor i denna del.
8. Trafikverket redogör för Natura 2000-frågor samt försiktighetsmått, villkor och kontroll i dessa delar del.
9. Trafikverket redogör för artskyddsfrågor samt försiktighetsmått, villkor och kontroll i dessa delar del.
10. Trafikverket redogör för föreliggande kultur- och stadsmiljöfrågor, inkl. hur regeringens villkor 1 beträffande dessa frågor ska uppfyllas liksom åtgärder för bevarande av träd, samt frågor om villkor och kontroll i angivna avseenden.
11. Trafikverket redogör för ansökta verksamheters påverkan på boende, näringsverksamheter, framkomlighet i staden o.dyl.
12. Trafikverket redogör för eventuella ersättningsfrågor till följd av ansökt miljöfarlig verksamhet och verkets syn på hur dessa bör hanteras.
13. Myndigheter och sakägare ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

 

Läs mer:

Dag 4: Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten
Dag 3:
Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd
Dag 2:
Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat