Dag 6: Buller och vibrationer, energianvändning och utsläpp

Trafikverket har sökt villkor för miljöfarlig verksamhet i samband med bygget av Västlänken. 
Tisdagens förhandlingar i Mark-och miljödomstolen inleddes med oönskat ljud. Det vill säga buller.

Therese Westin, agronom vid Trafikverket, redogjorde för bullerutredningar, tillämpliga riktvärden och skyddsåtgärder.

Buller är oönskat ljud och Västlänken byggs i en miljö där bullret från trafiken redan är högt. Det luftburna bullret uppkommer i de öppna schakten och vid de platserna ligger trafikbullret redan nu på 65 dB.

Det buller som genereras av bygget av Västlänken kommer att variera över dygnet och året. Trafikverket kommer att arbeta med olika bullerreducerande åtgärder för att minska störande ljud inomhus. Som att isolera källan till bullret, bullerskydd, att anpassa arbetsmetoder samt anpassa arbetstiderna.

När Västlänken anläggs uppstår även så kallat stomljud. Bullret uppstår under mark vid tunneldrivning och vid arbetena i berg. Stomljud är svårare att begränsa eftersom man inte kan isolera bullerkällan. Trafikverket avser att anpassa arbetsmetoderna, reglera arbetstiderna och erbjuda tillfällig ersättningsbostad eller vistelse, när störningarna uppgår till en viss nivå..

Trafikverkets jurist Ulf Edling redovisade TRV:s förslag till villkor och kontroller. Villkoren bygger på Naturvårdsverkens allmänna råd för buller inomhus och gäller maximal ljudnivå. Trafikverket ska arbeta med bullerbegränsade åtgärder när det gäller luftburet buller, och tidsbegränsa arbeten som genererar stomljud.
Se vilka nivåer för buller Trafikverket föreslår längre ned.

Lena Niklasson, länsmiljöingenjör, föredrog de villkor Länsstyrelsen föreslår. Det är i stort sett samma villkor, men Länsstyrelsen vill lägga till begränsningar av tillåten bullernivå nattetid samt dagtid utomhus, nära förskolor och grundskolor.

Miljö- och klimatnämndens i Göteborg förslag på villkor likande i stor uträckning Länsstyrelsens, bland annat med villkor för riktvärden för störande buller nattetid.

Advokat Madeleine Lilliehöök företräder bland annat hyresgäster i fastigheter vid Haga Nygata. Hennes sakägare vill bland annat lägga till begränsningar av tillåten bullernivå nattetid, samt tidsbegränsa bullerskapande arbeten på helger till kl. 10 -17 samt föreslår ekonomisk kompensation utöver för evakueringsboende.

Vibrationer

Vibrationer är en annan form av störning som uppkommer när Västlänken byggs.

Trafikverket har tagit fram en handlingsplan för att hantera vibrationerna. Den omfattar krav på entreprenörerna, val av metoder och skyddsåtgärder, samt beräkning av vibrationsnivåer.

Vibrationerna uppkommer till största delen av sprängningar. De kan begränsas med sprängplan och olika typer av sprängteknik. Trafikverket framhåller att arbetena föregås av en riskanalys. Analysen avser ett utökat område från järnvägslinjen där det mest känsliga objektet styr bedömningen.

I planen berörs hur man kan förhindra skador av vibrationer genom exempelvis förstärkningar och skyddsinklädnad. Man kommer att ta hand om känsliga kulturbyggnader på ett särskilt varsamt sätt. Det kan handla om att klä in skulpturer och stuckatur eller konservera värdefulla detaljföremål.

För kontroll av vibrationer utförs förbesiktningar inom en utökad besiktningskorridor. Uppsatta vibrationsmätare och automatlarm.  Samt efterbesiktningar när arbetet är klart.

Ulf Edling föredrog de villkor Trafikverket föreslår:
Man ska vid vibrationsalstrande arbeten tillämpa Svensk Standard. Förberedelsearbeten, försiktighetsmått och vibrationsbegränsande åtgärder.

Länsstyrelsens förslag till villkor är snarlika de Trafikverket förslår.

Miljö- och klimatnämnden förslår villkor så att komfortstörande vibrationer under kvällstid inte ska uppkomma.

Energianvändning och utsläpp

I förhandlingarna redogjorde även Trafikverkets Andreas Johansson för klimatpåverkan och energianvändning, påverkan på luftkvalitet, utsläppsgaser och damning, samt transporter.

Tillåtlighetsvillkoren ställer ett antal krav på Trafikverket, så långt som möjligt ska energianvändandet samt utsläpp av klimatpåverkande gaser begränsas.
Generellt får inte luftkvaliteten försämras i Göteborg under bygget och driften. Projektets utsläpp måste minimeras.
Dessutom ska Trafikverket upprätta en plan för transporter.

Trots långtgående och höga krav på anläggningsmaskiner och lastbilar blir det ett tillskott av kväveoxider och risk för överskridande av dessa miljökvalitetsnormer. Västlänkens bidrag till NOX från transporter per år i Göteborg är 1 procent.

Trafikverket yrkar inga villkor utan hänvisar till kontrollprogrammen i villkoren för tillåtligheten.

Länsstyrelsen yrkar på villkor för luftmiljönormer, villkor på höga krav på miljöklassning av lastbilar och arbetsmaskiner för att miljökvalitetsnormen ska uppfyllas i Göteborg, samt villkor som reglerar transporterna.
Länsstyrelsen vill även se en mer omfattande undersökning beträffande emissioner i luften, vill veta vilken påverkan dessa har och vilka åtgärder som behöver sättas in med avseende på det.

Även miljö och klimatnämnden i Göteborg vill se villkor beträffande luftkvaliteten, enligt yrkandet i domstolen.

Av Åke Lundgren

 

Trafikverkets förslag till villkor för bullernivåer

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överstiger:
45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00
40 dB(A) i skolor helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00
35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag kl. 19.00–22.00
35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 07.00–19.00
30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 19.00–22.00
30 dB(A) i bostäder alla dagar kl. 22.00–07.00
Vad som anges för bostäder ska även gälla vårdlokaler.
Arbeten som riskerar att medföra luftburet buller respektive stomljud som överskrider ovanstående riktvärden får endast utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00-19.00.

 

Läs mer:

Dag 5: Syn på plats
Dag 4:
Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten
Dag 3:
Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd
Dag 2:
Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat