Dag 7: Masshantering, naturskydd och utsläpp av vatten

Bygget av Västlänken kommer att påverka omgivningen på många sätt vilket Trafikverket måste hantera. Större delen av dagens förhandlingar ägnades åt utsläpp av vatten från byggnationen. 

Under gårdagen avhandlades luftkvalitet under byggtiden och dagen inleddes med ännu ett inlägg i den frågan.
Göran Värmby, ombud för Göteborgs Kultur och Miljöarv framhöll att det finns miljökvalitetsnormer för 13 ämnen i luftmiljön, utöver kvävedioxid, och att dessa borde mätas och redovisas i en luftkvalitetsutredning. Han framförde villkorsförslag beträffande miljökvalitetsnormer, dieselförbrukning samt avvikelser från förmodad CO2-påverkan.

Liseberg och Universeums ombud yrkar på villkor angående damning och med det avslutades ämnet luftkvalitet.

Därefter övergick förhandlingarna till ett antal områden där bygget av Västlänken påverkar den omgivande miljön samt områden med anknytning till tillåtligheten.

Framkomlighet

Trafikverkets Karin Edin gick igenom Västlänksbyggets påverkan på trafik och framkomlighet och redogjorde för principerna för trafikföring i byggskedet.

Dessa innebär att gående, cyklande och kollektivtrafik samt näringslivets transporter prioriteras.
Hon visade även på planerade lösningar av omledningar vid arbetsområdena.

Överskottsmassor

Johan Bengtsson på Trafikverket redogjorde för hur överskottsmassorna ska tas om hand. Bergmassorna är sålda och hanteringen överskottsjord- och lera tilldelad efter upphandling, ett arbete som blev klart i somras.

Rättens ordförande konstaterade att projekt Västlänken har avsättning för samtliga överskottsmassor.

Vidare beskrev Johan Bengtsson att det under byggskedet ska upprättas PM med info om vilka massor som hamnar var och när. Det innebär löpande rapportering till länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Allt dokumenteras, vilket innebär att allt också blir spårbart.

Trafikverkets Andreas Johansson redogjorde för hur projektet kommer att jobba med förorenade massor. Han redogjorde för saneringsplanen som beskriver hur arbetet ska utföras, samt innebär en slutrapport till miljöförvaltningen.

Utsläpp av vatten

Andreas Johansson redogjorde därefter för de utsläpp av vatten som uppstår i samband med att Västlänken byggs och de planerade åtgärder till skydd för negativ påverkan på grund- och ytvatten som planeras.

Överskottsvattnet utgörs av inläckande grundvatten, regnvatten, processvatten eller så kallat byggdagvatten. Det kan vara förorenat från början eller bli det under byggprocessen. Vattnet kommer efter lämplig rening att släppas till olika recipienter som Göta älv, Rosenlundskanalen, Mölndalsån eller ledas i dagvatten- och spillvattenledningar i det kommunala VA-nätet.

Trafikverkets jurist Ulf Edling föredrog TRV:s förslag på villkor för utsläpp av överskottsvattnet. Det går i stort sett ut på att vattnet ska vara filtrerat från exempelvis grus och olja. Dessutom ska det vara så rent att det klarar dagvattennormen  i Göteborg innan det släpps till recipient.

Länsstyrelsens vatteningenjör Anna Wickman gick igenom myndighetens förslag på villkor och begränsningsvärden. De är likartade, aningen strängare, med lite andra formuleringar. Länsstyrelsen vill särskilt begränsa grumligheten samt kvävehalten i det vatten som släpps ut. Länsstyrelsen vill även ha villkor för kemikalieförvaring.

Cecilia Press, miljöingenjör på Gryaab framhöll att Gryaab normalt inte vill ha in överskottsvatten i sitt system eftersom det kan överbelasta Ryaverken vilket skulle försämra reningen. Gryaab gör ett undantag för projekt Västlänken och vill att det framgår i domen. Gryaab yrkar vidare på villkor för det renade processvattnet med begränsningsvärden avseende kväve, tungmetaller och andra föroreningar.

Översvämningar

Trafikverkets Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig, redogjorde för hur projektet utformas för att minimera risken för översvämningar eller vattenfyllnad när Västlänken byggs och används. Trafikverket anlägger erforderligt skydd och har rådighet över skyddet.
Vidare har Trafikverket skyddsåtgärder vid extremväder samt följer forskning och utveckling och kan höja skyddsnivån om ny kunskap tillkommer.

Säkerhet

Maria Nilsson, säkerhetsansvarig för Västlänken redogjorde för den plan för säkerheten i Västlänken Trafikverket tagit fram. Målet är att Västlänken ska vara lika hög eller högre än jämförbara infrastrukturer i Sverige och utformad för självutrymning.

Natura 2000 och artskydd

Charlotte Lindström, biolog och MKB-ansvarig för Västlänken och Kristian Åberg också biolog berättade om det kontrollprogram som Trafikverket ska upprätta för att skydda ytvatten och grundvatten från föroreningar och minimera negativ påverkan.

De inledde med att beskriva eventuell påverkan på Natura 2000-området Säveån. Inga direkta arbeten kommer att ske i Säveån. Det är arbeten i Gullbergsån och Mölndalsån som skulle kunna ge indirekt påverkan. Trafikverkets bedömning är att det inte kommer att uppstå någon betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området Säveån till följd av bygget av Västlänken, med de föreslagna kontrollåtgärder som föreligger.

Projektet ska även hantera fridlysta arter, ett antal rödlistade arter, samt övriga levande organismer i vatten. Trafikverket har tagit fram skyddsåtgärder för dessa, exempelvis flytt av den sällsynta vattenväxten knölnate som finns i Gullbergsån, och anser att byggnationen inte får någon betydande påverkan på dessa arter genom föreslagna kontrollåtgärder.

Trafikverkets jurist Ulf Edling föredrog sedan de villkor som TRV föreslår beträffande Natura 2000 och artskyddsfrågor.
Peter Wirdenäs, gick igenom de villkor som Länsstyrelsen föreslår.

Onsdagen i Mark- och miljödomstolen avslutades med att Trafikverkets Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för Västlänken redogjorde för kultur- och stadsmiljöfrågorna, där till exempel frågan om bevarande av träd ingår. Denna punkt fortsätter under torsdagen.

Av Åke Lundgren

Läs mer:

Dag 6: Buller och vibrationer, energianvändning och utsläpp
Dag 5:
Syn på plats
Dag 4:
Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten
Dag 3:
Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd
Dag 2:
Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat