Det mesta i paketet genomförs enligt plan

Västsvenska paketet har nu jobbat i sex år sedan starten 2011 och mycket är redan färdigt.
Endast ett fåtal saker har fallit bort från den allra första förslagslista som sattes upp innan avtalet slutligen slöts.

Västsvenska paketet innehåller nästa 200 olika objekt och åtgärder, från stora megaprojekt som Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron, till smärre insatser för smidigare biltrafik eller säkrare cykelbanor.
VP har tre utförande parter och rapporterar framdriften periodvis till Trafikverket som sammanställer uppgifterna.

Inga projekt som är namngivna i grundavtalet är bortplockade ur Västsvenska paketet. Utöver objekten i avtalet finns även ett antal potter med ospecificerade pengar för olika insatser. Det rör sig om att öka kvaliteten på kollektivtrafiken, smidigare trafik eller förbättringar för gående och cyklande.

Olika förslag togs från början fram och listades. Därefter har denna lista prövats av tjänstemannaorganisationen.
När man undersökt dem närmare har inte alla förslag från ursprungslistan varit genomförbara. Pengarna ska användas till åtgärder som gör mest nytta och uppnås inte den tänkta nyttan för en rimlig kostnad har objektet utgått från denna lista.

Det finns andra skäl till att punkter utgått från listan. Det kan utöver ekonomiska motiv handla om detaljplanefrågor. Eller också har de utgått och ersatts av en annan satsning. De åtgärder som utgått på detta sätt är ett antal kollektivtrafikåtgärder och GC-insatser samt trimningsåtgärder inför trängselskatten enligt sammanställningen i tabellen nedan.
Dessa har alla Göteborgs stad som utförande part.

Två punkter som utgått från ursprungslistan har Trafikverket som utförande part.
Det är en gång och cykelväg i Stenungsunds kommun, längs Vallenvägen i Stora Höga, samt trimningsåtgärd 40 Boråsleden genom Kallebäcksmotet, breddning av ett körfält österut.

Trafikverkets Håkan Wennerström förklarar:
– Stenungsunds kommun gång- och cykelväg Vallenvägen: inom projekt 411 är det de utpekade kommuner som är utförande part.  Denna åtgärd avtalades på felaktiga grunder. En del av Vallenvägen är kommunal, den andra delen är statlig. Under planering (efter att avtalet var tecknat) visade sig att den tänkta åtgärden ligger på statliga vägdelen, inte på den kommunala. Det innebär då att avtalets kriterier inte uppfylls.

– Delåtgärd inom Trimningsåtgärd (projekt 701) v40 Boråsleden genom Kallebäcksmotet: den tänkta åtgärden visade sig vore en dålig lösning trafiksäkerhetsmässigt. Vi insåg att större grepp behövs där och den var aldrig tänkt att finansieras och skulle inte kunna rymmas inom projekt 701. En utökad förstudie påbörjades därför för Kallebäcksmotet inom Trafikverkets regi och det pågår planering av åtgärder.

Ett område där tidigt listade insatser utgått är pendelparkeringar för bil och cykel. Utförande part är Västtrafik. Det finns flera orsaker till att pendelparkeringarna inte blir av där de är tänkt, men ofta beror det på svårigheter att få åtkomst till mark från kommunerna eftersom pendelstråken är attraktiva lägen.

Av Åke Lundgren

Namn

Beskrivning av åtgärd

Södra Vägenstråket, Korsvägen, Heden Dubbelriktad GC-bana mellan Engelbrektsgatan och Skånegatan via Södra Vägen och Berzeliigatan
Resecentrum, Polhemsgatan-Nils Ericsonterminalen (NET-stråket)
Norra Hamngatan Provisoriska hållplatser, Packhusplatsen Gångfartsområde i anslutning till Kanaltorget,                                                                         förhöjd övergång vid Östra Hamngatan, Torggatan
Hisingen, knutpunkt Hjalmar Brantingspl Reglerytor
Smärre åtgärder i kollektivtrafiksystemet Chalmers ”light”. Busshållplatser utanför spårvagnshållplats, Signalsystem Wavrinskys Plats
Förbättringar cykel, resecentrum Göteborg Resecentrum Göteborg, cykelparkering med flera knutpunkter och hållplatser
Förbättringar cykel, City Vasagatan, breddning GC-bana
City/Östra Hamng, Norra Hamng-Kanaltorgsg (förbättr hållpl) Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik Östra Hamngatan delen Norra Hamngatan till Kanaltorgsgatan.
E6 Norr, bytespunkt Kärra motet Etablering av ny bytespunkt genom nya busshållplatser för KomFort-bussar på Nortagenevägen och motorvägsramper.
Gamlestadsstråket, Gamlestaden-Nils Eriksonsterminalen Sträckan Gamlestaden-NET, Busskörfält i båda riktningar mellan Gamlestaden och Nils Ericsonterminalen
Bagaregården – Munkebäck Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Bullervall Nortagenvägen Bullervall 
Parkgatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för spårvagnstrafik i Parkgatan
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder POTT Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gator/områden med oförändrad trafik där oskyddade trafikanter är en del av trafikmiljön samt korsningar för biltrafik
Centrala Hisingen: Tuvevägen-Wieselgrensgatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsning genom att bygga cirkulationsplatser och åtgärder i signalkorsningar.
Centrala Gamlestaden-Kortedala: Kortedalavägen-Nymånegatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsning genom att bygga cirkulationsplatser och åtgärder i signalkorsningar.
Kärra Skogome: Skogomevägen/Lerbacksvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsning genom att bygga cirkulationsplatser och åtgärder i signalkorsningar
Påvelund Älvsborg Hastighetssäkrande åtgärder kring skolor, TS-åtgärder inklusive nödvändiga geotekniska åtgärder