Enkätsvar blir grund för framtidens kollektivtrafik

Just nu genomförs en stor undersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om ur de reser till, från och inom Göteborg.
Undersökningen är mer än dubbelt så omfattande som den som genomfördes för tre år sedan och skickas ut till invånare i 21 kommuner.

Maria Eriksson är marknadsanalytiker på Trafikkontoret i Göteborgs Stad som genomför undersökningen på uppdrag av Västsvenska paketet.
– Fokus är Göteborg, men vi vill ha med all trafik som rör staden och har därför breddat undersökningen till hela pendlingsregionen, säger Maria Eriksson. Alla kommuner som deltar kan ta del av data som rör dem, så undersökningen är inte bara viktig för göteborgarna.

Resvaneundersökningen har pågåtts sedan augusti. Frågeformulären skickas ut löpande fram till och med 15 november.

– Deltagarna får svara på en enkät, antingen på papper, via mobilen eller på webben, säger Maria Eriksson. Personen ska ange alla resor denne gjort under en viss dag, långa som korta resor. Vi skickar ut enkäterna löpande, månad för månad, för att vi vill ha spridning på resorna under hösten.

Tidigare undersökningar har haft en svarsfrekvens på 35 procent. Det är med den vetskapen som så många som 49 000 personer tillfrågas. Då säkerställer man att man får in så pass många svar som krävs för att undersökningen ska bli tillfredställande.

De tillfrågade är slumpvis utvalda ur befolkningsregistret och de får tre utskick med posten, därefter en påringning på telefon som påminnelse. Hittills har 8 000 svar kommit in.

– Svarsfrekvensen ligger något lägre än tidigare, säger Maria Eriksson. Vår ambition är att nå 35 procent. Det är inte försent, men troligen kommer vi att hamna något över 30 procent. Kvaliteten på svaren vet vi inget om ännu, men vi kommer att få en första rapport i början på november.

Årets undersökning har ökat i omfång jämfört med den som gjordes 2014 och enkäten är detaljrik för att man ska få ut den största möjliga nyttan av svaren.

Att resande och resvanor engagerar är något som Maria Eriksson märkt under arbetet.

– Både vi och leverantören Markör har fått en del frågor, säger hon. Det rör mest formuläret och varför vi gör undersökningen.  Några enstaka missnöjda har hört av sig, men det har mest handlat om att de har synpunkter som de inte kan få fram genom enkätsvaren.

Hon fortsätter:
– En del respondenter är mycket engagerade och vill fylla i fler resor eller vill ha en annan mätdag för att kunna förmedla så mycket information som möjligt.

I april 2018 kommer undersökningen presenteras. Resultatet blir en skriftlig rapport som kommer att ligga till grund för framtida trafikplanering i Göteborg och andra kommuner.

– Därför uppmuntrar jag verkligen alla att svara. Det här är resenärernas möjlighet att påverka hur trafiken ska se ut i framtiden, säger Maria Eriksson. Desto mer vi vet hur folk reser, desto bättre kan vi planera trafiken. Målet är att Göteborg ska bli en bättre stad att röra sig i och för att nå dit behöver vi information.

Den här gången går undersökningen att bryta ner till stadsdelsvis.

– Det är första gången vi får input till våra modeller på stadsdelsnivå, vilket innebär att vi kommer att kunna planera åtgärder som mycket bättre än anpassade för de lokala förutsättningarna.

Mätningen är viktig, långsiktigt sett. Den görs i en tid då det händer mycket i staden.

– För att kunna bedöma effekterna av det vi gör är mätningen en förutsättning, säger Maria Eriksson. Göteborgs stad har kommet en bit sedan Trafikstrategin beslutades men vi har lång väg kvar innan vi når målen. Vi behöver mer kunskap för att kunna planera effektivt.

Undersökningen kommer bland annat att ligga till grund för utveckling av kollektivtrafik, utveckling av cykelstråk, planering av pendelparkeringar, innerstadsparkeringar i Göteborg och i de kommuner som valt tilläggsurval, det vill säga Kungsbacka och Mölndal. Förhoppningen är att resultaten ska komma till användning i så många kommuner som möjligt. Även Västtrafik är mottagare av data.

Parallellt med resvaneundersökningen pågår en del övrig forskning kring resor.

Trafa, alltså myndigheten för Trafikanalys (trafa.se) har fått uppdrag av regeringen att undersöka nya mätmetoder för resvanor. Tack vare den här resvaneundersökning har Trafa valt Göteborg som plattform för den första piloten.

Parallellt görs också en pilot av mätningar av cyklisters resvanor. Ett är Bikeability, som finansieras av Trafikverket.

– Vi kommer också att få tillgång till all denna data vilket vi är väldigt glada för, säger Maria Eriksson. Dessa piloter kommer att ha mycket information om de resor som normalt sett underrapporteras i traditionella resvaneundersökningar, det vill säga cykel och gångtrafik.

Av Åke Lundgren

Mer om resvaneundersökningen hittar du här.