Flera nya järnvägsbyggen i Västsverige i regeringens plan

3,8 miljarder till järnvägssträckan Göteborg-Borås med byggstart 2024, djupare hamn i Göteborg och trafiksäkrare E20.
Det är några axplock ur den nationella planen som presenterades på måndagen.

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. En satsning på totalt 700 miljarder som presenterades av infrastrukturminister Thomas Eneroth och Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister, vid en pressträff i Rosenbad 4 juni 2018
– Det här är regeringens beslut. Det ska inte tas i riksdagen, så Trafikverket kan nu sätta igång med projektering och planering av de objekt som ingår, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth. Planerna tas vart fjärde år så nästa revidering kan komma först 2022.

För Västsverige, Halland, Värmland och Västra Götaland innebär det flera nya järnvägsbyggen samt upprustning och modernisering av befintlig järnväg. Utöver det satsningar flera vägsträckor och på sjöfart.
– Målet är att det ska bli lättare att resa, pendla och transportera gods på ett hållbart sätt, säger klimatminister Isabella Lövin.

3,8 miljarder till Göteborg-Borås

Regeringen lägger 3,8 miljarder kronor till ny stambana Göteborg–Borås. Det ska bli en del av nya stambanor för höghastighetståg som bättre ska knyta samman Stockholm och Göteborg respektive Malmö.
– För att bygga höghastighetstågen behövs kompletterande finansiering, men Göteborg-Borås är så viktigt att komma igång med för att inte tappa tempo att  gör vi den investeringen i planen redan nu, säger Thomas Eneroth.

Regeringen lägger även medel till muddringen av farleden till Göteborgs hamn. I planen ingår även att fortsätta arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 genom västra Götaland.

Västra stambanan får ökad kapacitet och rustas upp genom ett antal kapacitetsåtgärder och flera större reinvesteringar.
Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Fryksdalsbanan, Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan, Kinnekullebanan och Värmlandsbanan.
Regeringen skjuter också till pengar så att Västkustbanan kan byggas ut till dubbelspår hela sträckan med en tunnel under Varberg, samt utbyggd centralstation och bangård i Halmstad.

Vill se helhetsgrepp för Västra stambanan

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att starta en dialog med Norge om en framtida spårutbyggnad mellan Göteborg och Oslo. Till nästa planperiod vill regeringen också att Trafikverket tar nästa steg beträffande Kust till kustbanan och Västra Stambanan.
– Västra stambanan är i behov av ett helhetsgrepp, säger Thomas Eneroth. Det görs hela tiden förstärkningar och förbättringar, men nu behövs en rejäl uppgradering utöver det som redan gjorts och görs.

Regeringen lägger alltså pengar på att höja kapaciteten och robustheten i järnvägsstråken in mot Göteborg Central.
Detta läggs till redan pågående kapacitetshöjningar i järnvägsnätet i Västsverige, som Västlänken (som finansieras av Västsvenska paketet), Planskildhet Olskroken och Hamnbanan sant upprustningen av Sävenäs rangerbangård.
Tillsammans ger det ett säkrare och mer robust system för persontrafik och gods på järnväg.

Statliga pengar till kollektivtrafik- och cykelåtgärder

De kollektivtrafik- och cykelåtgärder som Sverigeförhandlingen slutit avtal om med Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen får statlig medfinansiering genom planbeslutet. Avtalen omfattar ett nytt spårväg- och busstråk mellan Brunnsbo-Lindholmen-Linneplatsen med förbindelse under eller över Göta älv, en linbana över Göta älv och två Buss Rapid Transit (BRT) linjer, 45 680 nya bostäder inom kollektivtrafikens influensområden samt åtta cykelbanor som har koppling till de nya kollektivtrafiksatsningarna.

Regeringens nationella plan står i samklang med målen för Västsvenska paketet: större arbetsmarknadsregioner, en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, konkurrenskraftig kollektivtrafik, en god livsmiljö samt förbättra kvaliteten för näringslivets transporter.

Av Åke Lundgren

Läs mer om satsningarna i västra Sverige