Gammalt sigill pryder nya brunnslock

Hör du till dem som tittar i marken för att undvika att gå på en A-brunn?
I Gamlestaden kommer detta snart inte vara något problem längre. Här ersätts de gamla A-brunnslocken med specialutformade brunnslock prydda med Nya Lödöses sigill. Ett sätt att föra in den urgamla staden som en gång låg här i den nya moderna stadsdel som nu växer fram.

Västsvenska paketet lägger 1 miljard på ny infrastruktur i Gamlestaden. Infrastruktur som skapar förutsättningar för stadsutveckling.
Och Gamlestaden står inför en enorm utveckling bara de närmsta åren.

Vid kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads torg byggs vad som skall bli en 17 våningar hög byggnad som bland annat hyser ett nytt resecentrum. Samtidigt planerar Göteborgs stad för ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser och handel. 2035 räknar man med att antalet invånare i stadsdelen skall ha fördubblats.

Att omvandla en stadsdel i grunden så som nu görs med Gamlestaden kräver en hel del planering. Det handlar inte bara om hur gatunätet skall gå eller hur höga husen får vara. Känslan som förmedlas bland kvarteren är minst lika viktig.
I Gamlestaden finns också unika historiska värden att ta tillvara eftersom det var här staden – Nya Lödöse – grundades på 1400-talet.
Innan arbetet med Nya Gamlestaden kunde börja grävdes den gamla staden fram. Under 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin genomförts i Västsverige.

Utgrävningarna pågår fortfarande sida vid sida med nybyggnationen. Och den har gett de som ska utforma den nya stadsdelen många idéer att välja bland.

I arbetet med att mejsla fram de nya kvarteren ingår experter från flera av stadens förvaltningar.
– Vi pratade mycket om hur det som grävts fram i samband med den arkeologiska utgrävningen skulle kunna användas, säger Mattias Westblom som är stadsbyggnadskontorets projektledare för stadsutvecklingen i Gamlestaden. Vi ville få med arvet från Nya Lödöse.

P1010139Problemet var bara att till exempel de uråldriga stockar som kom i dagen under utgrävningarna var välbevarade just för att de legat orörda i göteborgsleran i hundratals år. De skulle inte stå sig lika väl framtagna i ljuset.

Istället riktades blickarna mot den gamla stadens sigill. Runt och kraftigt utmejslat var det som gjort att sätta på brunnslocken i den nya stadsdelen.

Några har redan kommit på plats. Men sammanlagt har trafikkontoret beställt uppemot 100 stycken som skall placeras ut efterhand, bara inom det område där Nya Lödöse låg. Som en diskret markör att du nu kommit in på historisk mark.

– Jag hoppas att det skall lysa upp novembermörkret för den som går med näsan mot marken en regnig  dag, säger Mattias Westblom. Och att de skall väcka nyfikenhet på områdets historia. Det blir en ovanligt konkret påminnelse om dåtiden mitt i det hypermoderna område Gamlestaden håller på att bli.

Av Sara Hellman

Nya Lödöses historia i korthet

1473          Staden Götaholm anläggs på Kvibergs bys ägor. Stadsborna fick 20 års skattefrihet och tillåtelse att fritt hämta byggnadsvirke i de kringliggande ekskogarna.
1474 Gamla Lödöses borgmästare föreslår att den nya staden tar den gamla stadens namn för att stimulera fortsatt handelsutbyte med Hansan. Efter detta kallas städerna gamla respektive Nya Lödöse.
1521 Gustav Vasa startar sin väg mot makten i Sverige. han satsar på att bygga upp Nya Lödöse för handel på Nordsjön.
1539 startar en diskussion om att flytta staden  till en säkrare plats intill Älvsborgs fästning.
1547 Flytten anses genomförd men ännu 1551 finns uppgifter om att flera stora magasin finns kvar vid Säveån.
1572 Nya Lödöse får nya privilegier. Älvsborg slott är upptagningsställe för tull och accis på importvaror och Nya Lödöse för exporten. Båda räkneskaperna förs i Nya Lödöse.
1612 Danskarna sätter eld på staden under Kalmarkriget och 1619 får Göteborg sina första tillfälliga privilegier.
1624 Alla borgare i Nya Lödöse beordras att flytta in till Göteborg där de får tomter och byggnadsmaterial
 Källa: www.stadennyalodose.se