Järnvägsplanen för Västlänken klubbad av Regeringen

Regeringen har avslagit överklagandena av järnvägsplanen för Västlänken. Det betyder att järnvägsplanen nu vunnit laga kraft och att Västlänken kommer att byggas i den korridor som lades fast redan 2007.

En Järnvägsplan är ett dokument som alltid behövs när en ny järnväg skall byggas. I planen beskrivs den nya anläggningen tekniskt. Men den säkrar också att Trafikverket  har tillgång till den mark som behövs för att bygga Västlänken.

Västlänken förstärker kapaciteten för Göteborg Central. Utbyggnaden innebär att tåg kan passera genom stationen istället för att behöva vända. Tunneln sväljer pendeltåg och regionaltåg. Fjärrtåg hanteras även i fortsättningen i säckstationen.

Västlänken byggs nu i en korridor som lades fast för tio år sedan, efter demokratisk process som pågick mellan 2001 och 2007. Sträckningen för den korridor där anläggningen nu byggs lades fast efter att ett antal förslag på sträckningar utretts.
Ytterst är dragningen ett resultat av den kommunala planprocessen där Göteborg Stad stödjer sig på det kommunala planmonopolet. Planmonopolet innebär att kommunen bestämmer hur mark skall användas och bebyggas inom kommunen.

Lösningen som innebär en tågtunnel med stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen uppfyller  samtliga mål bäst – nationell förstärkning av järnvägsnätet och mer funktionell regional pendlingstrafik med tre nya möjligheter till av och påstigande i centrala Göteborg.

Järnvägsplanens väg mot laga kraft:

Arbetet med Västlänkens järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning startade 2011. Under november 2014 godkände länsstyrelsen miljökonsekvensbeskrivningen och järnvägsplanen kunde ställas ut för granskning under december 2014/januari 2015.

Järnvägsplanen skickades därefter tillsammans med inkomna överklaganden till regeringen för handläggning och beslut. Att regeringen idag avslog överklagandena betyder att Järnvägsplanen vunnit laga kraft. Trafikverket vet nu att man kan ta den tänkta marken i den föreslagna planen i anspråk för bygget och för drift av järnvägen.

Läs mer: Han har följt Västlänken sedan början