Dag 2: Med grundvatten i fokus

Trafikverkets söker tillstånd och villkor för vattenverksamhet vid bygget av Västlänken och under miljöförhandlingens andra dag handlade det helt och hållet om grundvatten.

Redan igår blev det klart att fredagens syn kommer att genomföras då flera av sakägarna önskade det. En buss kommer att köra dem som vill från Skansen Lejonet till Liseberg, med ett par stopp på vägen.

Dagens förhandlingar rör den vattenverksamhet som Trafikverket söker tillstånd för. Det handlar om grundvattenläckage under byggnationen av Västlänken, påverkan på grundvattennivåerna i området som berörs av bygget, omledning av och verksamhet i de vattendrag som berörs, som Gullbergsån, Stora Hamnkanalen, Rosenlundskanalen, Mölndalsån och Fattighusån.

Under förmiddagen redogjorde Tomas Wallrot, hydrologisk konsult åt Trafikverket, för de utredningar rörande grundvattenförhållandena med mera som Trafikverket måste hantera.

Först en översiktlig genomgång av urban hydrogeologi – det vill säga hur grundvatten transporteras i en stadsmiljö och de geologiska förhållandena i staden.

Vidare redovisade han de genomförda inventeringar, mätningar av grundvattennivåer och sättningar med mera, samt genomförda undersökningar av jord och berg. Pågående mätningar via grundvattenrör, pågående mätningar av rörelser och sättningar i staden, samt pågående sättningar av marken inom området.

Tomas Wallrot beskrev den inventering av befintliga byggnader, konstruktioner och anläggningar över och under mark som görs av Trafikverket för att hitta riskobjekt.

Stig Hård, särskild ledamot i rätten undrade om säkerheten i mätningarna. Han ställde flera frågor under framställningen och ville framför allt veta hur området allra närmast Västlänkens dragning påverkas.

Thomas Wallrot gick sedan från de generella grundvattenförhållandena och hydrogeologiska förutsättningarna , alltså hur grundvattnet uppför sig i berget, friktionslagren och leran i Västlänkens influensområde, till att gå igenom samma saker i området efter område i hela Västlänkens sträckning.

Efter lunch redogjorde Trafikverket genom Tomas Wallrot för den planerade vattenverksamheten med avseende på grundvatten som man vill utföra i samband med att Västlänken byggs.

Eftersom Trafikverket vill bygga tunneln i torr miljö krävs att inläckade grundvatten och tillkommande processvatten – framför allt från borrningarna – leds bort.
Man vill även tillföra vatten till nedre grundvattenmagasinen, alltså grundvattnet som finns under leran, för att upprätthålla nivåerna i dessa.
Trafikverket vill också leda bort inläckande grundvatten efter anläggandet.
Detta söker man tillstånd för av domstolen.

Tomas Wallrot redogjorde vidare för de skyddsåtgärder mot grundvattenpåverkan TRV utarbetat.
Strategin är primärt tätning av bergtunnlar, bergstationer och öppna schakt, i andra hand den skyddsinfiltration – om tätningen inte räcker till – man söker tillstånd för.

Vid bygget av tågtunneln måste Trafikverket beakta och ha kontroll på effekter av grundvattenbortledning och eventuella  grundvattenförändringar, och den miljöpåverkan den kan innebära.

Agronom Therese Westin redogjorde för den inventering av riskobjekt, alltså byggnader och andra konstruktioner, naturvärden, fornlämningar med mera som kan beröras av en grundvattensänkning, som sammanställts av Trafikverket.

I kontrollprogrammet mäter Trafikverket grundvattenpåverkan inom hela influensområdet i grundvattenrör. Influensområdet är det område innanför den gräns där ingen grundvattenpåverkan uppstår och den ligger 400 – 1000 m från tunnellinjen. Inom detta område kontrolleras även marksättningarna via dubbar och satellitmätning.

Trafikverkets jurist Ulf Edling föredrog de villkor och åtgärder man föreslår för att i största möjliga mån undvika att skador på byggnader ska uppstå genom grundvattenförändringar när anläggningen byggs, samt de riktvärden på inläckage och av grundvatten och processvatten som Trafikverket förslår ska tillåtas under bygget. Villkoren bygger på den framställning som TRV dragit under dagen.

Efter Trafikverkets genomgång gick ordet till ombudssidan.

Anna Vickman, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, gick igenom Länsstyrelsens villkorsförslag, vilka är, med små skillnader, i stort sett samma villkor som de Trafikverket föreslår.

Efter en del övriga frågor från ombuden som rätade ut en hel del frågetecken avslutade rättens ordförande Göran Stenman dagens förhandlingar.

Av Åke Lundgren

Läs mer:
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat