Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat

Måndagen 2 oktober inleddes förhandlingarna där Mark och Miljödomstolen ska sätta de villkor som ska gälla när Västlänken byggs.

Förhandlingarna hålls på Bananpiren i Göteborgs Frihamn.

Domstolen ska ta ställning till projektets påverkan på omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt Miljöbalken. Den ska också fastställa villkor för projektets genomförande.

Domstolen vill alltså veta vad projektet ska göra, hur projektet ska genomföra detta, när detta ska ske, vad genomförandet får för miljöeffekter, hur projektet gör för att miljöpåverkan ska ligga inom godtagbara gränsvärden eller normer, vilka utredningar projektet har gjort avseende miljöpåverkan samt projektets förslag till villkor.

Det är många som vill följa förhandlingarna och domstolen är inhyst i Kajskjul 105 i Göteborgs Frihamn. Det blev en promenad i hård blåst och en hel del regn för de som skulle tjänstgöra vid rätten eller var intresserade av att följa förhandlingarna på plats.

Under förhandlingarna kommer vi alltså att få reda på hur staden påverkas av bygget under tiden som Västlänken produceras.
Sökanden, alltså Trafikverket, kommer i sin tur i domen att få reda på under vilka villkor bygget av Västlänken får ske.

Efter avklarad formalia lade Trafikverket fram sina yrkanden. De handlar i första hand om tillstånd för vattenverksamhet, hur och var Trafikverket vill ha tillstånd att påverka grundvattennivåerna. Men också om dispens för flyttning av vattenväxten Knölnate och förordnanden som reglerar hur länge dessa tillstånd gäller.

En stor del av förhandlingstiden används för Trafikverkets presentation av den verksamhet verket söker tillstånd och villkor för samt dess konsekvenser i olika avseenden.
Rättens ordförande, rådman Göran Stenman framhöll att det ligger i sin natur att den sökande, TRV, håller relativt långa genomgångar, och att övriga myndigheter, sakägare och ombud som har synpunkter, invändningar och frågor samt egna yttranden får kortare tid. Det kan upplevas orättvist, men det är naturligt att det bli så i domstolsprocessen.

Västlänkens projektchef Bo Larsson redogjorde för projektet och dess val av sträckning, En genomgång som tog drygt två timmar.

P1020183Agronom Therese Westin, gick övergripande igenom hur TRV arbetat med förhållanden för omgivningen samt vilka utredningar som genomförts beträffande geologiska förhållanden, luftkvalitet, vattendrag, närhet till natura 2000-område, fridlysta arter, naturvärden, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden, riksintressen och fornlämningar

Ulf Edling, jurist på Trafikverket, gick igenom planeringsprocessen för Västlänken och Olskroken med avseende på tillåtlighet, järnvägsplan, översiktsplan, detaljplaner, Trafikverkets rådighet över mark samt sakägarförteckning för vattenverksamheten.

Sakägaren Trädplan med flera framförde att regeringens tillåtlighetsbeslut enligt deras mening inte är bindande för Mark och Miljödomstolens tillståndsprövning eftersom regeringen enligt Trädplan mfl inte hade korrekt beslutsunderlag.

Trädplan med fleras invändning kan sammanfattas med att det projekt som fick tillåtlighet av regeringen är ett helt annat än det som TRV nu vill bygga.

Advokat Magnus Fröberg, vidhåller TRV:s inställning att tillåtligheten gäller.

Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv framförde att föreningen vill att Mark och Miljödomstolen inte ska avgöra hur utan om VL ska få byggas.
Miljökonsekvensbeskrivningen har brister och ansökan ska avvisas, enligt föreningen. Dessutom hävdar GKMA att fem av sex villkor i tillåtligheten inte är uppfyllda och att ansökas därför ska avslås.

TRV valde att inte bemöta GKMA under dagen utan tar frågorna när de enskilda områdena kommer upp senare under förhandlingen.

Efter en kort frågestund avslutade ordföranden dagens förhandlingar.

Av Åke Lundgren

Förhandlingsordning

Dag 2 – 4(6). Tisdag – torsdag den 3 – 5 oktober, med reservdagar fredag 6 oktober (främst för eventuell syn) och måndag den 9 oktober.

Ansökt vattenverksamhet

1. De som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
2. Trafikverket redogör för föreliggande grundvattenförhållanden, hydrogeologi, stabilitet.
3. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor med anledning av vad Trafikverket anfört under punkten 2.
4. Trafikverket redogör vad gäller ansökt vattenverksamhet i form av bortledande av grundvatten för

  1. planerad verksamhet och anläggningar härför,
  2. skyddsåtgärder (bl.a. olika injekteringsklasser och möjliga sätt att begränsa vatteninläckage),
  3. möjlig påverkan på motstående intressen under anläggningsskede respektive driftskede,
  4. kontrollfrågor och
  5. villkorsförslag.
5. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende ansökt grundvattenbortledning.
6. Trafikverket redogör för övrig ansökt vattenverksamhet för

  • planerad verksamhet och anläggningar härför,
  • skyddsåtgärder,
  • möjlig påverkan på motstående intressen under anläggningsskede respektive driftskede,
  • kontrollfrågor och
  • villkorsförslag.
7. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende verksamheten under punkten 6.
8. Trafikverket redogör för hur verket anser att ersättningsfrågor till följd av vattenverksamheten ska hanteras.
9. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende hanteringen av ersättningsfrågor.
10. Sakägare redogör för sina yrkanden och synpunkter avseende  ansökt vattenverksamhet (sannolikt torsdag 5 oktober). Härvid kan frågor rörande enskilda fastigheter tas upp.