Mycket kan göras samtidigt när Götatunneln enkelriktas

Med start efter midsommar och 25 veckor framåt kommer Götatunneln att enkelriktas i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer Västlänken, Hisingsbron och Trafikverket Underhåll att utföra arbeten i och framför tunneln.

Inför arbetet med Västlänken måste taket till Götatunneln åtgärdas. Västlänken passerar över Götatunneln på två ställen. Vid dessa ställen måste tunneltaket förstärkas för att klara belastningen av tågtunneln ovanifrån.

Götatunneln byggdes mellan 2002 och 2007 och förbereddes då för att klara tyngden av tågtunneln Västlänken på de ställen den var tänkt att passera. Men under den vidare planeringen av Västlänken har dragningen av linjen ändrats. Passagerna ligger nu på andra ställen och vid Kanaltorget och Otterhällan måste nya förstärkningar av tunneln göras.
– Vid Kanaltorget förlänger vi betongtunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi berget ovanför den befintliga tunneln, säger  Edina Smlatic delprojektledare på Trafikverket för deletapp Kvarnberget.

Arbetet vid Otterhällan sker inifrån tunneln i de båda rören, ett i taget. Under arbetet kommer ett tunnelrör vara öppet åt gången – trafiken kan inte vara dubbelriktad i ett tunnelrör av säkerhetsskäl.

Förstärkningen är en relativt enkel konstruktion. Man bygger helt enkelt ett betongvalv, cirka en meter tjockt, upp mot bergsnittet i tunneltaket. Vid Kanaltorget sker huvuddelen av arbetet i öppen schakt. Även om själva åtgärden låter enkel att utföra så måste jobbet planeras noga i detalj.
– Eftersom som det är flera projekt som pågår och över etthundra människor som arbetar samtidigt i tunneln är planering och samordning väldigt viktigt, säger Edina Smlatic.

StadstjänarebronSamtidigt passar projekt Hisingsbron på att bygga den nya Stadstjänarebron över E45 vid Stadstjänaregatan som är en naturlig fortsättning på den nya Hisingsbron. Tack vare åtgärden med Götatunneln får man tillträde till en så stor yta att man kan färdigställa hela Stadstjänarebron under hösten.

Just nu kan alla som passerar ”Bananbron” se hur arbetet med det norra brovalvet pågår.
– Mittstödet och det norra stödet är klara, säger Olle Andersson, sektionsbyggledare övriga broar, projekt Hisingsbron. Gjutformen för valvet är på plats och ska snart fyllas med betong.

Men för att bygga den andra delen, det södra brovalvet, krävs att trafiken makar på sig.
– Direkt när vi får tillgång till den ytan kommer vi att riva den gamla stödmuren på södra sidan av den gamla Stadstjänarebron, säger Olle Andersson. Den rivningen har redan påbörjats. Vi river den gamla utfyllnaden av cellplast och den gamla stödmuren.

Efter rivningen som beräknas vara klar vecka 26 och 27 påbörjas arbetet med grundläggning.
– Då börjar vi med pålningen. Den kommer att pågå under sex veckor, säger Olle Andersson. Därefter är det dags att gjuta bottenplattan. På den bygger vi sedan upp väggen, alltså det södra stödet.

Att bygga nya Stadstjänarebron är ett traditionellt betongarbete. Det vill säga att man bygger upp en gjutform, armerar och häller i flytande cement som härdar till betong. Valvet över den södra delen, alltså över den östergående trafiken på E45 Götaleden, gjuts i september.
Efter de 25 veckorna man har till förfogade för jobbet vid Götatunneln fortsätter arbete ovanpå valvet, på ytan av det som ska bli den nya Stadstjänarebron.
– Det är en liten bro, men det geografiska läget gör den speciell, säger Robert Landström, byggledare mark. Den nya bron blir också bredare än den gamla.

I och med att produktionen går igång nu i sommar blir den nya Stadstjänarebron klar ett år tidigare jämfört med den ursprungliga tidsplanen.
– När det är klart någon gång i vinter kan trafiken öppnas mellan Södra och Norra Sjöfarten redan i vår, vilket underlättar och avlastar för trafiken i byggskedet, säger Robert Landström.

Österut ansluter Stadstjänarebron direkt till Gullbergstunneln, den tunnel som bildas när E45 sänks och staden bygger hus ovanpå.

I färdigt skick kommer Stadstjänarebron att ha samma utseende, med kakel och klinker, som Gullbergstunneln.
– Man kommer att uppleva det som en helhet, säger Olle Andersson

Det är trångt på byggområdet, många aktörer igång och många att ta hänsyn till på området. Projekt Västlänken, nedsänkningen av E45, bygget av Platinan samt Regionens hus pågår parallellt med bygget av Hisingsbron.

Under tiden Götatunneln är enkelriktad kommer även Trafikverket utföra en del underhållsarbeten. Belysningen och alla digitala skyltar ska bytas ut liksom styrsystemet till skyltar och bommar.
– Det mesta hade kanske hållit ett par år till men nu fångar vi tillfället och får arbeta dagtid. Det mesta underhållet som görs i Göteborg sker under nätterna, för att inte störa trafiken, och på detta sättet kan vi bli mer effektiva, säger Lars Olling som är chef för underhållet av broar och tunnlar i väst.

Man kommer även att se över beläggningen och ytskiktet i tunneltaket. Allt arbete anpassas i tid efter projekt Västlänkens åtgärder.

Av Åke Lundgren

Här stängs Götatunneln av

karta_gotatunneln_290518_med_bussgata_KLAR

Mer trafikinformation hittar du hos Trafik Göteborg