Nu börjar miljöförhandlingen runt Västlänken

Med start idag, måndag, och två veckor framöver, kommer Mark- och miljödomstolen ta ställning till hur Västlänken påverkar omgivningen enligt miljöbalken. Domstolen ska sedan fastställa villkoren för hur projektet får genomföras.
vastsvenskapaketet.se kommer att följa förhandlingarna.

Anledningen till att bygget av Västlänken prövas i mark- och miljödomstolen är att det påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta.
Trafikverket har även gett in andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer.
Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget, har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och sakägarna.

Förhandlingarna hålls i Kajskjul 105, Frihamnspiren 1 i Göteborg och är öppna för allmänheten.
Så här sammanfattar domstolen att förhandlingen kommer att gå till:

Stor del av förhandlingstiden kommer att användas av Trafikverket för presentation av ansökt verksamhet och dess konsekvenser i olika avseenden. Myndigheter och övriga kommer till tals vid de tillfällen som anges nedan. Rätten fördelar ordet och den som yttrar sig har att för protokollet ange sitt namn.

De synpunkter som lämnats skriftligen utgör del av processmaterialet och det finns inget krav på att skriftligen framförda synpunkter och yrkanden måste framföras även muntligen.

Planeringen av Västlänken:

Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft. Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen.
Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.

 

Förhandlingsordning

Dag 1. Måndag den 2 oktober
Indledning
1. Trafikverkets och myndigheternas företrädare liksom de professionella ombud som så vill presenterar sig. Övriga som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
2. Föreligger hinder mot huvudförhandling?
3. Domstolen lämnar information om vad som gäller för huvudförhandlingen.
4. Trafikverket framställer sina yrkanden.
5. Myndigheter och sakägare ges möjlighet att kort ange sin inställning till Trafikverkets yrkanden.
6. Trafikverket redogör för projektet Västlänken och Olskroken planskildhet inkl. val av sträckning.
7. Trafikverket redogör översiktligt för planerad vattenverksamhet, regeringens tillåtlighetsbeslut, rådighet, omgivningsförhållanden, planförhållanden och genomförda utredningar.
8. Trafikverket redogör för vilka fastigheter som enligt verkets mening teoretiskt kan drabbas av skada till följd av ansökt vattenverksamhet; grundvattenbortledning och arbeten i ytvatten.  (det är endast ägarna till dessa fastigheter och innehavare av särskild rätt till dessa fastigheter som är sakägare i målet om vattenverksamhet och med hänsyn härtill kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnader).
9. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att redovisa sin inställning vad gäller regeringens tillåtlighetsbeslut och de övriga frågor som Trafikverket berört under dagen samt att ställa frågor med anledning härav (längre framställningar av pläderingskaraktär hör hemma under punkten Slutanföranden under förhandlingens sista dag).
Eventuella önskemål om syn framställs.

Mark- och miljödomstolens webbplats hittar du förhandlingsordning för samtliga rättegångsdagar.