Ny rapport: Fler reser kollektivt i Västra Götaland

Kollektivresandet i Västra Götaland fortsätter att öka år för år visar den senaste undersökningen. Ökningen det senaste året är sju procent och det är busstrafiken som svarar för den största delen.

För första gången gjordes över 300 miljoner delresor med kollektivtrafiken i Västra Götaland under ett år. Totalt gjordes 303 miljoner resor, en ökning med sju procent eller 20 miljoner resor förra året.

Den senaste uppföljningsrapporten av bil- och kollektivtrafik för 2016, som tagits fram av organisationerna i Västsvenska paketet, visar att kollektivresandet  ökar stadigt jämfört med nivåerna innan trängselskatten infördes 1 jan 2013.

Det är busstrafiken som svarar för den största ökningen med elva procent fler resor jämfört med 2015. Spårvagnsresorna har ökat med fem procent och båtresorna med tre procent.

Resandeutvecklingen redovisas i delresor. En resa kan bestå av flera delresor. Om du först tar tåget och sedan byter till buss räknas det som två delresor.
Totalt gjordes alltså 303 miljoner delresor, en ökning 20 miljoner sedan 2015. Av de 20 miljonerna beror cirka 8 miljoner på en ny räknemetod, det nya kundmätningssystemet, vilket ökat exaktheten i resandemätningarna.

Västtrafik bedömer att målet att fördubbla resandet med kollektivtrafik från 2006 till 2025 kommer att uppnås.

Pendel PÅtgärderna som finansieras av Västsvenska paketet ger förutsättningar för att skapa en förbättrad och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Det handlar bland annat om satsningar på pendelparkeringar genom en kontinuerlig utbyggnad på flera platser i pendlingsstråken i regionerna.

Utbyggnadsplanerna 2011 – 2016 omfattar cirka 2000 platser för bil och cirka 1600 platser för cykel fördelade på 43 platser.
Under 2016 byggdes drygt 570 nya cykelplatser och drygt 550 nya bilplatser.

Antalet parkerade bilar och cyklar på pendelparkeringarna har också ökat successivt i alla stråk med höga beläggningsgrader.

Rapporten tar även upp hur biltrafiken utvecklats.
Genom betalstationerna för trängselskatt i centrala Göteborg har den ökat under den tid man betalar trängselskatt med cirka 1,5 procent 2016 jämfört med 2015. Under förmiddagens rusningstrafik är ökningen mindre, runt 1 procent.

Biltrafikflödena är 5-6 procent lägre än innan införandet av trängselskatt år 2012.

Trafikflödena över de centrala älvförbindelserna mäts och rapporten visar att trafiken genom Tingstadstunneln har ökat något under 2016 jämfört med året innan. Trafiken över Göta älvbron varierar mycket över året, men minskade betydligt under sista kvartalet.

Trafiken genom Tingstadstunneln och över Älvsborgsbron liggen på jämförbar nivå med 2012 medan trafiken över Götaälvbron är betydligt mindre än innan trängselskatten infördes.

Av Åke Lundgren

Läs hela rapporten: Uppföljning av bil- och kollektivtrafik 2016