Ny väg förbi bygget av Gullbergstunneln

Bygget av Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg rullar på och nu är det dags för en smärre trafikomläggning. Den 10 maj läggs trafiken på E45 i östergående riktning upp på ytan parallellt med den befintliga lokalvägen söder om E45, Partihandelsgatan.

Det kommer som tidigare att finnas två körfält i östergående riktning och ingen ändring görs på lokalvägen. Detta innebär inte någon egentlig påverkan på trafiken. Den som åker på E45an österut i riktning mot Falutorget behöver bara fortsätta att följa omledningsvägen för att nå sin destination.

omläggning maj2Trafiken läggs om för att frigöra den yta där trafiken österut går idag.
Det gör det möjligt att schakta bort massor och påbörja pålningen i norra riktningen.
I dagsläget har projektet fokuserat främst på att påla på södra sidan.

I slutet av oktober läggs även den västergående trafiken upp parallellt med Partihandelsgatan, för att frigöra yta så att entreprenören kan schakta ner och bygga den nya Gullbergstunneln.

Arbetet med Gullbergstunneln är verkligen ett projekt som både syns – en stor byggarbetsplats i centrala Göteborg med trafiken tätt inpå, och hörs – fyra pålkranar bankar ner 20 mil betongpålar.

– Projektet har många utmaningar, men vi har nu pålat ungefär hälften av alla pålar för tunneldelen, och gjutit de första bottenplattorna, vilket är en viktig milstolpe, säger Per Eriksson, projektledare för E45 Lilla Bommen-Marieholm vid Trafikverket. Trafiken genom arbetsplatsen fungerar bra, och vi bedömer inte att omläggningen som nu är aktuell kommer att påverka speciellt mycket.

Nedsänkningen av Götaleden mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg görs för att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Projektet omfattar nedsänkning av E45 mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Ombyggnaden omfattar även två nya trafikmot. Ett vid Kämpegatan och ett vid Falutorget. Dessutom kommer bron vid Gullbergsmotet att breddas för att skapa två genomgående körfält för E45an.

Halva sträckan kommer att överdäckas. På så sätt skapas Gullbergstunneln, en förlängning av Götatunneln. Det ger Göteborgs Stad möjlighet till bebyggelse ovan tunneltaket. Den nya tunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Resterande del av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning.

Arbetet beräknas vara klart 2021.

 Av Åke Lundgren

Läs mer om bygget på projektets webb

omlaggning_10_maj