Plan för bättre järnväg

Trafikverkets förslag på transportplan för 2018-2029 är nu överlämnad till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Satsningarna bidrar tillsammans med Västsvenska paketet till att Västsverige växer.

31 augusti mottog infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) Trafikverkets förslag till nationell transportplan för perioden 2018-29 av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Förslaget innehåller statliga satsningar i hela landet. Flera av objekten berör Västsverige och kommer tillsammans med allt som ingår i Västsvenska paketet att göra att Västsverige växer. Avsikten är att det ska bli lättare att resa, pendla och att transportera gods.

– Fokus ligger på åtgärder som skapar en ännu mer tillförlitlig och robust järnväg , säger Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, Trafikverket. Vi ser en fortsatt satsning på Västkustbanan med dubbelspår i Varberg och omfattande satsningar på Västra stambanan. En stor satsning kommer också att ske på regionala järnvägar. Vi har redan flera större pågående investeringar i Göteborgsregionen exempelvis Västlänken, Hamnbanan och Marieholmstunneln som byggs under Göta älv.

Han fortsätter:
– Vidare är ett effektivt godsflöde en förutsättning för att kunna hantera och upprätthålla det nav för godstrafiken som Västra Sverige utgör. Vi prioriterar en ombyggnad av slussarna i Trollhätte kanal. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa trafiksäkra och tillgängliga vägar i regionen, där det mest omfattande är investeringen av E20 genom Västra Götaland, säger Håkan Wennerström.

Projekten står i samklang med Västsvenska paketets mål som är större arbetsmarknadsregioner, en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, konkurrenskraftig kollektivtrafik, en god livsmiljö samt förbättra kvaliteten för näringslivets transporter.

Exempel på projekt för Västra Götalands län

Exempel på projekt för Hallands län

Dessutom bygger Trafikverket Syd ut järnvägssträckan Ängelholm – Helsingborg så att hela Västtkustbanan blir dubbelspårig under planperioden.

Planen innehåller även åtgärder för underhåll av flera regionala banor i Väst som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan, Kinnekullebanan och Kust till Kustbanan
– Jag är glad att vi kommit så här långt med de regionala banorna, säger Håkan Wennerström. Det är viktigt för alla som pendlar och för näringslivet

Järnväg med dubbelspår mellan Göteborg och Borås finns med som en utpekad brist i förslaget. Trafikverket gör ett nu omtag när det gäller hela stråket mellan de båda städerna. Det betyder att planeringsarbetet fortsätter fram till en järnvägsplan för hela sträckan.
– Vi vill tänka större än bara en delsträcka mellan Bollebygd och Mölnlycke, säger Håkan Wennerström. Vi måste lösa uppgiften med pendlingsstråket Göteborg-Borås. Det tar några år innan vi är där, men det enda som då saknas är ett politiskt beslut och pengar för att bygga, säger han.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018. 

Åke Lundgren