”Ska vi lyckas måste vi göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt”

Ett av Västsvenska paketets mål är att förbättra kollektivtrafiken i Västsverige. Men hur går det?
Vi vände oss till Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige, och är den part som i första hand nyttjar den infrastruktur som VP finansierat.
– De projekt som genomförts hittills har, i kombination med trängselskatten, varit mycket viktiga i vår målsättning att fördubbla kollektivresandet fram till 2025, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik. Framöver blir Västlänken väldigt betydelsefull för att vi ska lyckas.

Västsvenska paketet innehåller åtgärder som syftar till att stärka kollektivtrafiken i Västsverige som attraktiva bytespunkter, pendelparkeringar, busskörfält och förlängda perronger för pendeltåg. Åtgärderna har haft stor betydelse för Västtrafik.

Roger Vahnberg är vice vd i Västtrafik och också Västtrafiks representant i Västsvenska paketets styrgrupp.
– Västsvenska paketets fokus är kollektivtrafik i alla dess projekt och projekten har varit viktiga i kombination med trängselskatten i vårt mål att fördubbla kollektivresandet, säger han. Trängselskatter är ett viktigt medel för att ska vi nå visionen i Västra Götaland om det goda livet. Ska vi lyckas med visionen måste vi göra kollektivtrafiken mer attraktiv, fler måste åka kollektivt, cykla eller gå.

Många av de projekt som ingår i Västsvenska paketet är redan genomförda, men tre stora återstår: Marieholmstunneln, Hisingsbron och Västlänken.
Roger V– Västra Götalandsregionen har den gemensamma politiska visionen om det goda livet. En vision som innebär att regionen ska vara en attraktiv och hållbar region. Det innebär att vi måste stärka arbetsmarknadsregionerna och Göteborgs arbetsmarknadsregion måste öka kraftigt rent geografiskt, säger Roger Vahnberg.

Han fortsätter:
– En större arbetsmarknadsregion innebär att fler kommer att pendla. För att det ska vara hållbart måste ännu fler pendla kollektivt. Det är bakgrunden till att vi har fördubblat kollektivresande som mål, ett oerhört viktigt politiskt mål som det finns stor politisk enighet om.

Då är kollektivresande med tåg en viktig del för att Västtrafik ska klara sina mål.
– För att klara fördubblingsmålet totalt har vi som mål att tredubbla just tågresandet, säger Roger Vahnberg. Vi vet att tågresandet är väldigt attraktivt för att få över bilister till kollektivresande. Tåg är snabbt, har bra komfort och hög kapacitet. Man slipper leta parkering i stan och kan jobba eller vila under resan.

två tåg svingelnSamtidigt har Göteborg C inte plats för fler tåg idag. Västtrafik vill köra fler tåg, men kan inte. Nu kör Västtrafik istället längre tåg, men resenärerna vill egentligen att tågen ska gå tätare.
– Vi hade velat ha Västlänken på plats redan idag, säger Roger Vahnberg. Det är ett stort behov för oss att öka kapaciteten på Göteborg C. Västlänken innebär nästan fördubblad kapacitet av stationen. Därför är Västlänken så viktig för att vi ska kunna utveckla tågresandet.

Fördelen med tåg, jämfört med andra fordon är att de har kapacitet att ta emot väldigt många resenärer, men också att de är snabba.
– På de sträckor där vi har bra infrastruktur slår vi bilen. Det går fortare att åka med oss från Trollhättan till Göteborg än det går att åka med bil, säger Roger Vahnberg. Det är viktigt för när människor väljer mellan bil och kollektivtrafik så tittar man på restiden. Vi är snabbare än bilen och på tåget kan man använda restiden på ett helt annat sätt.
Det är väldigt konkurrenskraftigt. Ska vi klara att öka resandet framför allt när arbetsmarknadsregionen växer så förutsätter det en attraktiv tågtrafik. Det förutsätter i sin tur Västlänken.

Det innebär att Västtrafik planerar för ökad kapacitet och nu köper in fler fordon. Upphandling av fyrtio nya tåg pågår. Framför allt regiontåg, men också pendeltåg.
– Det finns andra saker som är viktiga med Västlänken, säger Roger Vahnberg. Det är inte bara Göteborg C som är fullt, det är även fullt utanför i Brunnsparken och vid Drottningtorget. Därför måste vi sprida resandet mellan Göteborg C, Haga och Korsvägen. Det skapar direktresemöjligheter så att folk slipper byta, och det avlastar Göteborgs C vilket innebär att andra får möjlighet att åka här, vi skapar kapacitet i systemet för bussar och spårvagnar.

Nya och förbättrade bytespunkter finansieras också av Västsvenska paketet. Byten är något som resenären upplever negativt på sin resa. Samtidigt behövs byten ibland och då är det några saker som är viktiga, enligt Roger Vahnberg.
– Det ska vara smidigt att byta. Där det är möjligt ska vi ha mycket trafik vid en bytespunkt så att det finns ett stort utbud. Det ska vara enkelt att hitta sin förbindelse. Tryggheten är viktig. Väderskydd utformade så att man är skyddad från regn är också viktigt. När vi bygger resecentrum vill vi få in service som gör bytet mindre negativt. Och wifi som är standard idag.

Ett stort projekt i Västsvenska paketet är den nya Hisingsbron över Göta Älv som ska ersätta Göta Älvbron.
– Hisingsbron är också ett viktig projekt för oss, säger Roger Vahnberg. Vi har en 80-procentig marknadsandel på Göta Älvbron. Många fler åker med oss än det är som åker bil över bron, trots att vi bara har ett körfält.
Göta Älvbron är viktig för kollektivtrafiken, samtidigt vet vi hur den mår. Den måste ersättas för att säkerställa att det finns en bro över älven även i framtiden.

Av Åke Lundgren

 

VÄSTTRAFIK I VÄSTLÄNKEN

Många undrar hur trafikeringen i Västlänken blir. I samband med kapacitetsutredningen som blev klar för två år sedan gjordes ett arbete om framtida trafikering. Inget är bestämt men ett troligt trafikupplägg skulle kunna se ut så här:

REGIONTÅG ÖVER LÄNGRE STRÄCKOR:

PENDELTÅG ÖVER NÅGOT KORTARE STRÄCKOR

 

 ”I princip kommer all vår tågtrafik som trafikerar Göteborg att gå i Västlänken”
 – Roger Vahnberg, vice VD Västtrafik