Stora planer för Varberg när järnvägen försvinner under jord

När Trafikverket bygger ny järnvägsstation i Varberg öppnas stora möjligheter till stadsutveckling i centrum. Satsningar på järnväg går hand i hand med stadsutveckling och staden ligger i startgroparna inför tunnelbygget.

Trafikverket bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg med start i januari 2019, vilket ger ökad kapacitet för persontåg och godstrafik på Västkustbanan.
Det ger också staden Varberg nya och stora möjligheter. Varberg växer.

P1030265Järnvägsspåren som nu går rätt igenom samhället och skiljer stadskärnan från havet försvinner ner i en tunnel. Den sista biten av den enkelspåriga Västkustbanan söder om centrala Varberg byggs ut till dubbelspår
När Industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. I hamnen planeras en helt ny stadsdel vid havet, Västerport, med 2 500 bostäder.
Den nya stadsdelen och den gamla staden länkas ihop med varandra genom att flera av stadens gator förlängs mot havet. Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, blir en plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser.

Det framtida tunnelbygget märks redan i centrala Staden. Det är mycket förberedelser som kommer att pågå under hela 2018. Det är ledningsomläggningar för vatten, avlopp, el tele och it, nya ledningar för kommande bostadsbyggen, trafikomledningar i centrum, P-platser som flyttas eller tas bort med mera.
– Varbergs kommun jobbar nu tillsammans med VIVAB, Varberg Energi, Trafikverket och Hallandstrafiken för att ge en samlad bild av vad som händer i stan, säger Anna Beuerman, Kommunikatör för Varbergstunneln. Det märks allt mer i centrum att vi närmar oss byggstart för Varbergstunneln och att Varberg växer. På flera håll byggs bostäder och nya verksamheter och i höst planeras en flytt av bussterminalen vid stationen.

Byggtiden kan upplevas besvärlig för medborgarna. Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit för att vardagen ska fungera.
– Kollektivtrafiken måste fungera och fungera bra under hela byggtiden, säger Catarina Nyberg vid Hallandstrafiken. Det ska vara enkelt att byta från regionbuss till lokalbuss eller byta mellan buss och tåg. Den tillfälliga bussterminalen kommer därför att ha fasta lägen för alla linjer, angöringsplats för färdtjänsten, väderskydd och realtidsinformation. Vi hoppas detta bidrar till att kollektivtrafikresandet ökar.

När bygget av tunneln är klart får Varbergs station ökad kapacitet och kommer att klara trafiken på Västkustbanan så långt in i framtiden som Trafikverkets nuvarande prognoser, och det av regionfullmäktige fastställda regionala trafikförsörjningsprogrammet, visar.

När Varbergsetappen och Västlänken är klara planerar Hallandstrafiken att införa ett nytt regionaltågsystem vilket inledningsvis ska trafikera mellan Varberg och Göteborg genom Västlänken i Göteborg.
När väl resbehovet blir tillräckligt stort kan tågen förlängas söderut till Halmstad, vilket medför att behovet att vända tåg i Varberg minskar. Detta tågsystem öppnar även för framtida tågstopp i Väröbacka.

Enligt planen får stationen fem spår och då är det inga problem att vända tåg i Varberg. Om fjärrtrafiken mellan Göteborg och Malmö på sikt ökar från dagens ett till två tåg per timme finns möjlighet för dessa att passera regionaltågen i Varberg.

Trafikverket och Hallandstrafiken anser att utformningen av Varbergs nya station möter behovet av framtidens persontågtrafik längs Västkustbanan och Viskadalsbanan , järnvägen mellan Borås och Varberg.

Västsverige växer när Varberg växer.

Av Åke Lundgren

Fakta

Vad? Dubbelspår på Västkustbanan Varberg. Ny station. Ny godsbangård.
Nytt dubbelspår 7,5 km, Öppet betongtråg 900 m, Betongtunnel 300 m, Bergtunnel 2,8 km
Varför? Skapa bättre pendlingsmöjligheter och kunna flytta godstransporter till järnvägen.
Tidplan  Planläggning och projektering 2015-2018. Byggtid cirka 2019-2024
Kostnad 3,99 miljarder (2009 års prisnivå). Enligt genomförande-, finansierings- och tilläggsavtalet betalar Varbergs kommun 391 mkr, Jernhusen 60-100 mkr och Region Halland 283 mkr
Nuläge  Järnvägsplanskede pågår

Läs mer om Varbergstunneln hos Trafikverket

Läs mer om den nya stadsdelen Västerport

Se filmen om Varbergstunneln