Upprustning av Värmlandsräls lyft för godstågen i Väst

Upprustningen av Bergslagsbanan, på en del i Värmland och Örebro, innebär en direkt avlastning av Västra stambanan. Ett tydligt exempel på att investeringar på en viss sträcka i det statliga järnvägsnätet kan innebära förbättringar på en annan sträcka relativt lång bort i systemet.

Bergslagsbanan är ett viktigt godsstråk för trafik Bergslagen–Göteborg. Banan går från Gävle över Falun, Ställdalen och Kil och vidare till Göteborg via Norge-Vänerbanan.

BergslagsbananTrafikverket har nu rustat upp sträckan Kil-Ställdalen, totalt 14 mil räls, på Bergslagsbanan vilket avlastar övriga banor och öppnar för en kapacitetsökning med upp till tio godståg per dygn och dessutom tätare persontrafik.

– Nu ökar vi möjligheterna för tågoperatörer att välja banan väster om Vänern istället för den i dag hårt belastade Västra stambanan, säger Håkan Wennerström, regiondirektör Trafikverket.

De betyder att det kan bli plats för fler tåg på Västra Stambanan.

– De godsaktörer som tillfälligtvis behöver transportera gods kommer att märka att det finns fler lediga tider, säger Håkan Wennerström. De som har längre åtaganden har tider som ligger i tågplanen, som fastställs varje år.

Resenärerna på fjärrtåg och pendeltåg kommer dock inte att märka någon skillnad i närtid. Men godsoperatörerna har fler möjligheter till plats i spåren.

– Det är ett fortsatt mycket högt tryck på Västra Stambanan, säger Håkan Wennström. Operatörerna vill köra fler tåg och nu finns den möjligheten. Men effekten blir att det går att lyfta över mer gods från väg till järnväg vilket är en miljövinst. Systemet blir mer robust, och ju säkrare järnvägstrafiken är ju mer attraktivt blir det att utnyttja det

Att Västra Stambanan påverkas positivt när Bergslagsbanan rustas upp är ett exempel på att en investering på en viss sträcka i det statliga järnvägsnätet kan innebära förbättringar i form av lättnader på en annan sträcka relativt lång bort i systemet.

På samma sätt innebär investeringarna i Västkustbanan, med dubbelspår i tunnel under centrala Varberg, utbygganden bangården i Halmstad C, bangård samt dubbelspår på sträckan Ängelholm – Helsingborg så att hela Västkustbanan blir dubbelspårig, som ligger i Trafikverkets transportplan 2018-2029, att systemet i och omkring Göteborg blir robustare.

– Och ska man avlasta Västra stambanan är höghastighetståg Göteborg – Stockholm så viktig att få till, säger Håkan Wennerström. Därför har Trafikverket föreslagit att om vi nu ska bygga etappvis ska vi bygga för höghastighetståg som kör 250 km i timmen och inte 320 km i timmen. På så sätt så får vi mer mil järnväg för pengarna och vi behöver bygga hela sträckan för att uppnå avlastningen.

Järnväg med dubbelspår mellan Göteborg och Borås finns med som en utpekad brist i Trafikverkets förslag till transportplan. Trafikverket gör ett nu omtag när det gäller hela stråket mellan de båda städerna. Det betyder att planeringsarbetet fortsätter fram till en järnvägsplan för hela sträckan.

Av Åke Lundgren