Västsvenskarnas pendlingsvanor kartlagda för sjunde året

De som är negativa till Västlänken är nu något fler än de som är positiva. Det visar den undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor och attityder till infrastrukturprojekt som SOM-institutet för sjunde året genomfört i samverkan med Trafikverket.
29 % anser att tunnelbygget är ganska dåligt eller mycket dåligt medan 25 % anser att tunnelbygget är ganska bra eller mycket bra. 46 % av de tillfrågade svarar dock att de tycker tunnelbygget är varken bra eller dåligt, eller uttrycker ingen åsikt alls. 

SOM-institutet har i samarbete med Trafikverket undersökt västsvenskarnas pendlingsvanor, attityder till trafikåtgärder samt synen på framkomlighet sedan 2011. I undersökningen ingår en del som handlar om västsvenskarnas åsikter om aktuella infrastrukturprojekt.

Årets rapport visar att det generellt sett finns en positiv attityd till beslutade och föreslagna trafikåtgärder. Det är betydligt fler som är positivt inställda till exempelvis Marieholmstunneln och en utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås än vad som är negativa.
39 % anser till exempel att utbyggnaden av Marieholmstunneln är en mycket bra eller ganska bra åtgärd medan 5 % anser att det är en mycket dålig eller ganska dålig åtgärd.

Utbyggnad av kollektivtrafiken är också en fråga som stöds av en stor majoritet. 72 % av de svarande i SOM-undersökningen ställer sig positiva till att kollektivtrafiken byggs ut, medan endast 2 % anser att det är ett dåligt förslag.

När det gäller Västlänken har andelen positiva minskat, och det är nu fler som är negativa än som är positiva, av de som uttryckt en åsikt i frågan. 25 % anser att åtgärden är mycket bra eller ganska bra, medan 29 % anser att åtgärden är mycket dålig eller ganska dålig.  46% uttryckte ingen åsikt alls, eller svarade att tunneln varken är bra eller dålig.
Bland yngre och i familjer med barn finns en stor andel positiva, medan det bland äldre och i hushåll utan barn finns en stor andel negativa.

I undersökningen ingår också frågor om vilka faktorer som upplevs vara ett problem i trafiken. Trängsel i biltrafiken och förseningar i kollektivtrafiken uppfattas som relativt sett större problem, medan framkomligheten med cykel uppfattas som ett relativt litet problem. För samtliga faktorer som frågats om i undersökningen är det dock fler som anger att problemen är små än andelen som uppger att problemen är stora.

 

Läs hela rapporten: Trafikvanor och attityder i Västra Götaland (SOM-rapport 2018:25)

För frågor om undersökningen: Viktor Hultgren, Trafikverket, 010-123 6728