Västsverige växer – här är siffrorna som visar hur

1,95 miljoner. Så många beräknas vi vara som bor i Västra Götaland om 18 år. Det visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Och allra störst kommer ökningen att vara i Göteborgsregionen.

När Västragötalandsregionen tittar på befolkningsökningen framåt ser man att den kommer att vara allra högst de närmaste åren. Då kommer invånarantalet i regionen att öka med 16-18 000 per år för att mattas av till ca 12 000 under åren i slutet av perioden. I ett historiskt perspektiv är dock även det en stor ökning.

Göteborgsregionen som passerade 1 miljon invånare tidigare i år är det område där ökningen kommer att vara störst. Här kommer befolkningen öka med 22% fram till 2035, då vi kommer att vara 1,2 miljoner.
Och det är viktigt för en region att växa.

– I stora regioner finns det tillgång till arbetskraft med många kompetenser, säger Mats Granér  som är enhetschef för samhällsanalys på Västra Götalandsregionen. Tillgång till kompetens och en stor marknad är avgörande för beslut om var företag skall förlägga sin verksamhet. En växande befolkning bidrar därför till den ekonomiska utvecklingen i en region.
Ytterligare ett skäl till att befolkningstillväxt är viktig är att en stor del av den består av unga inflyttare i arbetsför ålder, säger Mats Granér. Det bidrar till ökat skatteunderlag och en lägre andel äldre än vi annars skulle haft.

Befolkningsökningen beror på olika saker. Dels räknar man med att fler kommer att födas än dö under hela perioden. Vi har alltså ett födelseöverskott.
Men den främsta anledningen är att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som flyttar härifrån. Vi har ett så kallat positivt utrikes flyttnetto. Detta är dock svårare att beräkna säkert eftersom det till största delen beror på asylinvandring. Och hur stor den är i framtiden styrs i sin tur av politiska beslut och utvecklingen av konflikterna i världen.

I grunden är det alltså positivt med en stor befolkningsökning, men det finns också utmaningar för regioner som växer.

– En stort utmaning är bostadsbristen, säger Mats Granér. Och att klara en utbyggnad av kollektivtrafiken och övrig transportinfrastruktur i takt med ökad efterfrågan är en utmaning.

Vad gör Västra Götalandsregionen rent praktiskt för att möta befolkningsökningen?

– För vår del handlar det främst om att klara utbyggnaden av kollektivtrafiken. Ett väl fungerande transportsystem ökar förutsättningarna att lösa bostadssituationen för inflyttare och skapar möjligheter att bo kvar på mindre orter, trots att jobben alltmer koncentreras till de större städerna.

Sara Hellman

Läs mer om befolkningsprognosen hos Västra Götalandsregionen

karta befolkningsökning