Ett nytt Korsvägen planeras då Västlänken står färdig

Nya Korsvägen ska bli en del av innerstaden, med plats för människor. Första steget är jobba fram en ny trafiklösning.
-Vi har ett bra läge för det nu när Västlänken ska byggas, säger Lina Gudmundsson, projektledare på Trafikkontoret i Göteborg.
Men innan den slutliga visionen kan komma på plats har vi några år framför oss då trafiken leds om genom Korsvägen på andra sätt än idag.

Göteborgs Stad vill att framtidens Korsvägen ska bli en plats att vara på, byggd för människor. Visionen beskrivs i stadsutvecklingsprogram Korsvägen. Mer ytor för människor, mindre biltrafik, rum för vardagsliv, en grönare öppen plats kopplad till evenemangsstråket. Helt enkelt en fortsättning på innerstaden.

lina-beskurenDet förutsätter nya detaljplaner för området, ett arbete som just nu pågår på stadsbyggnadskontoret. En ny detaljplan för Korsvägen förutsätter i sin tur en ni trafiklösning, ett arbete som pågår på Trafikkontoret. Lina Gudmundsson är projektledare på Trafikkontoret i Göteborg med uppdraget att ta fram en trafikplan för Korsvägen.
– En fördel ur stadsutvecklingssynpunkt är att Korsvägen idag inte är ett område som någon känner starkt för, säger Lina Gudmundsson. Man vill komma bort från dagens Korsvägen som många ser som en plats man inte besöker om man inte måste.

Hon fortsätter:
– Dagens upplevelse är att platsen är väldigt rörig. Det är svårt att orientera sig. Människor har liknat platsen vid att hoppa mellan isflak. Ytorna är uppstrimlade och måste struktureras. Spårlösningen har brister och bilarna ges för stor plats.

Lina Gudmundsson står inför samma frågeställningar som trafikplanerare i alla storstäder gör. Hur ska bilar spårvagnar, cyklande och gående samsas på en offentlig plats. Ett vanligt sätt att lösa det är med så kallade planskildheter.
– Vår målsättning är dock en storstadsmässig lösning i ett plan på fotgängarnas villkor, säger hon.

Korsvägen är en triangel – den svåraste formen att jobba med, enligt alla planarkitekter.
Målet är att få ihop stadsrummet, samla ihop de uppsplittrade ytorna. Bilar och cyklande flyttas ut åt sidorna i en trekantig cirkulationsplats, med en extra cirkulationsplats vid den södra spetsen. Biltrafiken stryps från tre till ett körfält, och det ges mer plats till cyklar. De gående kan röra sig fritt över hela den öppna ytan. Bytespunkterna för kollektivtrafiken läggs om till två nya hållplatslägen som har kontakt med Västlänkens uppgångar.

korsvagen_03En pådrivande kraft för jobbet är just att Västlänken byggs med två uppgångar på Korsvägen.
– Staden tvingas ta ställning till svåra frågor på ett tidigt stadium, säger Lina Gudmundsson. Vi tar fram en lösning som sedan ska ligga ”i träda” medan Västlänken byggs. Först runt 2022 kan vi ta tag i detaljerna i projektet.

– Men redan nu har vi arbetat fram en trafiklösning.
Ihop med landskapsarkitekter arbetar vi med gestaltningen, material, underlag. Vi tänker oss inga trafiksignaler. Vi tar höjd för längre spårvagnar. Men visst har vi ett dilemma – mycket kan hända på fem – sex år, säger hon.

I ryggen för arbetet har hon stadens antagna trafikstrategi vars effektmål är att biltrafiken ska minskas med en fjärdedel. När det gäller Korsvägen ska hälften av bilarna bort. Örgrytevägen blir en stadsgata med trottoarer och cykelstråk. Porten till Göteborg blir i stället E6 vid Gårda.
– Vi har stor hjälp av byggtiden för Västlänken, säger Lina Gudmundsson. Vi har många år att jobba på och kan börja redan nu. Vi har nu alla möjligheter, alla chanser att göra något bra av Korsvägen.

Men först ska Västlänken byggas vilket innebär att trafiken vid Korsvägen läggs om under tiden.
– Vi ska arbeta i schakt och arbetet delas upp i två etapper, säger Magnus Eriksson, Västlänkens delprojektledare för Korsvägen på Trafikverket. Det gör vi delvis för att minska vår påverkan på trafiken runt Korsvägen. Vi startar med det mindre schaktet på den östra sidan mot Universeum och när vi lagt igen det fortsätter vi med det andra schaktet på den västra sidan.

Trafikomläggningen genomförs alltså i två etapper. Den första mellan 2018 och 2020 då endast den östra sidan av Korsvägen påverkas. Trafiken genom Korsvägen under den här etappen fungerar i princip som nu, fast med ett körfält för bilar söderifrån. Kollektivtrafiken påverkas inte.

Etapp två inleds preliminärt sommaren 2020.
– Då planerar vi en stor trafikomläggning då hela knutpunkten flyttas närmare Skånegatan, säger Magnus Eriksson. Under perioden leds trafiken om i kortare etapper. Omläggningen kommer även att innebära begränsningar i spårvagnstrafiken, men vi arbetar för att hålla minst ett spår öppet under tiden arbetet pågår. Bussar kommer att sättas in som ersättningstrafik.

Under perioden 2020-2024 begränsas trafiken mer än under den första etappen. Schaktet läggs igen 2024 och då blir det ytterligare en stor trafikomläggning.
– Vi flyttar spårvagnsspår och gator till sina slutliga lägen som bestäms av Göteborgs stad, säger Magnus Eriksson.

Så när trafikförslag och detaljplaner är antagna, Västlänken är byggd och ligger där på 17 meters djup kommer Korsvägen och omgivningen att se helt annorlunda ut mot i dag.

Flera intressenter runt Korsvägen, som Svenska Mässan, Liseberg och Universeum samt Universitetet och Akademiska hus flaggar redan idag för utbyggnadsplaner .

Av Åke Lundgren

 

Detaljplanestatus:

Detaljplanen har varit på samråd under våren 2016, och kommer att gå ut på granskning under våren 2017. Planen förmodas antas våren 2018.

”Aktuellt i ditt område” – Information om Korsvägen från Trafikverket

Läs mer om Korsvägen hos Göteborgs Stad

”Nya Korsvägen byggs för människor” läs artikel i Vårt Göteborg