”Vi bygger infrastruktur för att utveckla vår omvärld”

Västsvenska paketet är ett avtal som finansierar infrastruktur. Vägar, järnvägar, broar och tunnlar till en kostnad av 34 miljarder kronor. Vi bygger inte vägar och järnvägar av egenintresse, för sin egen skull, säger Håkan Wennerström, ordförande i Västsvenska paketets ledningsgrupp. Vi bygger infrastruktur för att infrastruktur bygger samhälle och för att infrastruktur möjliggör regionutveckling och stadsutveckling. Västsvenska paketet kommer att bidra starkt till att Västsverige växer.

Västsvenska paketet befinner sig hösten 2016 mellan två viktiga skeden.Håkan Wennerström är ordförande i Västsvenska paketets ledningsgrupp. Han är dessutom regiondirektör för Trafikverket Väst som är en genomförande part för en stor del av projekten i Västsvenska paketet. Just nu har vi klarat av många välgörande objekt som handlar om att förbättra kollektivtrafiken, säger han. Och vi är i uppstartsfasen av några andra, riktigt stora projekt. Marieholmstunneln har kommit långt och är halvvägs inne i produktionen. Nedsänkningen av E45:an har startat. Bygget av Hisingsbron är på väg att starta med bidrag från paketet och det är inte så långt bort innan vi startar bygget av Västlänken.

Västsvenska paketet innehåller satsningar som gör det lättare att ta sig fram i en växande region och växande storstad. Mycket är redan genomfört. Det ser bra ut, säger Håkan Wennerström. Vi har kunnat bocka av en massa projekt som är gjorda inom ramen för Västsvenska paketet som redan har kommit till nytta. Det går att göra en hel liten katalog med allt det som färdigställts sedan 2011 med finansiering från Västsvenska paket:

Västsvenska paketet är ett avtal mellan fem parter. Staten, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Trafikverket är huvudman och ska ha kontroll på ekonomin och framdriften. Ledningsgruppen, där det sitter tjänstemän från alla parterna, har möte en gång i månaden och går då igenom planeringen och kostnaderna med mera, säger Håkan Wennerström. Det finns projekt som blir dyrare än vad vi räknat med och då får man balansera det genom att det också finns projekt som blir billigare. Han fortsätter:

– Vi dribblar inte med pengar mellan projekten men vi har en avtalad pott för kollektivtrafikåtgärder. Vi planerar för att bygga ett stort antal pendelparkeringar, men kan bara bygga där vi kommer åt mark. Kommer vi inte åt mark blir det inget bygge på den platsen. Då har vi möjlighet att inom den avtalade delen att både gasa och bromsa för att möta efterfrågan men också för att hålla ekonomin i schack.

Västsvenska paketet står nu inför att genomföra de enskilt största projekten. Marieholmstunneln, Hisingsbron, Västlänken och nedsänkningen av E45:an.Marieholmstunneln är ett högteknologiskt projekt, en riktig teknisk utmaning, säger han. Projektledningen planerar noga och följer den lagda planen. Det dröjer nu inte länge förrän det första elementet ska lanseras, alltså läggas på plats på bottnen av Göta Älv.

Västlänken är en åtta kilometer lång tågtunnel under Göteborg. En investering i det nationella järnvägssystemet, utformad för att underlätta för regionens pendlare och ge staden tre nya stationslägen. Västlänken är dessutom det största projektet inom paketet.

– Vi har god koll på vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det, säger Håkan Wennerström. Och eftersom det finns så många som är engagerade skulle jag önska att det var fler som kände till var vi står någonstans. Vi försöker på alla sätt att föra ut information. Hur det går till och varför vi gör på det ena eller andra sättet.

Om man bygger en åtta kilometer lång tunnel under en stad så är det ett projekt som engagerar. Det är en utmaning är att få fram fakta som når gemene man.

– Sedan är det inte särskilt unikt, säger han. Jag har varit med i väldigt många stora projekt. Och det finns inget projekt där jag varit med som inte varit kontroversiellt innan det byggstartats. I alla, och jag menar verkligen alla stora projekt, är det mest vanliga att det kommer fram alternativa lösningar, att man pratar om andra sträckningar, precis innan byggstart.

Västlänken är budgeterad till 20 Mrd kr i 2009 års penningvärde.

– Jag får regelbundna rapporter och vi har regelbundna genomgångar där projektchefen går igenom allt från risker till hur ekonomin ser ut och hur upphandlingarna går till, säger Håkan Wennerström. Det är en bra redovisning vi får och det finns inget som talar för att det skulle bli kostnadsökningar. Projektet jobbar med aktiv design som innebär att man hela tiden letar efter förenklingar som gör att vi förhoppningsvis kan bygga billigare än vad som var tänkt från början. Om vi går tillbaka till Marieholmstunneln, ett megabygge i princip mitt i staden. Där har Trafikverket sprängt bort ett berg i ett villaområde, lagt om trafiken på E6 och E45 fler gånger än vad som går att räkna, muddrat i den för den atlantvandrande laxen så viktiga Göta Älv, lyft bort tonvis med den glaciala Göteborgsleran, tagit ner träd och bullrat. Och nästan ingen har reagerat på störningar med ilska.

Vad är framgångsfaktorn?p1000481

– Visst har vi stört dem som bor närmast, säger Håkan Wennerström. Men genom dialog med dem har vi fått ömsesidig förståelse för varandra. Vi förstår de närboende och de närboende vet precis vad vi tänker göra och vid vilka tider. Det är inte heller unikt. Det pågår i alla projekt och det kommer att pågå i Västlänken också. Genom dialog och samråd med alla de som påverkade runt omkring blir de hela tiden informerade om vad som pågår. Det skapar både förståelse och trygghet, säger han.

Efter snart sex år med Västsvenska paketet är Håkan Wennerström rätt nöjd med det gemensamma arbetet. Framför allt är han nöjd med att Västsvenska paketet kunde börja jobba redan 2011 innan de statliga pengarna kom. Paketet hade ingen statlig finansiering före 2014 men parternas; Göteborgs kommuns, Region Hallands och Västra Götalandsregionens bidrag med nästan tre miljarder blev en bra grundplåt.

– Det innebar att vi fick en tidigare start i paketet än vad vi hade beräknat, säger Håkan Wennerström. Vi skrev ett första avtal på tre miljarder så att vi kom igång tidigare. Och jag är väldigt nöjd med att vi kom igång tidigare. För vi hann att göra det möjligt att åka kollektivt på ett bättre sätt än tidigare redan innan Trängselskatten startade 2013.

Nu har vi kommit så här långt med Västsvenska paketet. Så vad har vi att se fram emot i Göteborg och våra regioner?

– Att Västsverige växer, och växer på ett hållbart sätt. Vi bygger inte vägar och järnvägar av egenintresse, för sin egen skull. Vi bygger infrastruktur för att infrastruktur bygger samhället. För att infrastruktur möjliggör regionutveckling och stadsutveckling. Vi utvecklar samhället. Syftet är att utveckla vår omvärld. Västsvenska paketet kommer starkt att bidraga till det.

Av Åke Lundgren

Målen för Västsvenska paketet

Läs mer om målen och effektmålen här

Västsvenska paketet i korthet

Behovet

Inför arbetet med nationell plan 2010-2021 identifierade Västra Götalandsregionen stora behov av satsningar på infrastruktur i Västsverige. Bland annat identifierades tre stora utredda och politiskt beslutade projekt: Västlänken, en ny tunnel under Göta älv och en ny bro över Göta älv samt en kraftig nivåhöjning av kollektivtrafiken.

Avtalet

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av infrastruktur för 34 Mrd i 2009 års penningvärde, där staten bidrar med hälften, 17 Mrd kr, och resten är lokal och regional medfinansiering. Göteborgs kommun bidrar med 1,25 Mrd , VGR 820 miljoner , Region Halland 180 miljoner och marknyttor ger 750 miljoner. Den statliga trängselskatten i Göteborgs kommun räknas som lokal medfinansiering och bidrar 14 Mrd. Avtalet är slutet mellan fem parter: Staten i form av Trafikverket, Göteborgs Stad, VGR, Region Halland och Göteborgsregionens Kommunalförbund.

Genomförande

Tre av de fem parterna är genomförande parter. Det är alltså Trafikverket, Göteborgs Stad i form av Trafikkontoret och Västtrafik som bygger det som parterna har enats om att genomföra. Västsvenska paketet ska vara genomfört 2028. Fram till hösten 2016 har knappt 6 Mrd av de 34 Mrd använts.

Läs mer om Västsvenska paketet

Se en längre intervju med Håkan Wennerström på vår youtubekanal