Finansiering

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av den stora infrastruktursatsningen i Västsverige som görs mellan 2011 och 2028.

Avtalet slöt i november 2009 och innebär att staten står för hälften av kostnaden. Den andra hälften bygger på lokal och regional medfinansiering i form av trängselskatter, exploaterings­intäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll.

Parterna är: Staten genom Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Avtalet är på 34 miljarder kronor i 2009 år penningvärde. Staten bidrar med 17 miljarder kronor, Göteborgs kommun med 1,25 miljarder kronor, Region Halland och Västra Götalandsregionen med sammanlagt 1 miljard kronor. 750 miljoner kronor kommer från höjda marknyttor. Den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor och räknas som lokal medfinansiering.

Fram till 2015 har drygt 5 av de 34 miljarder kronorna förbrukats.

Utfall till och med 2015: 5 miljarder kronor

1,38  Trängselskatt
1,37  Statligt anslag
1,25  Lokala bidrag Göteborgs Stad
0,82  Regionala bidrag Västra Götalandsregionen
0,18  Regionala bidrag Halland

 

Totalkostnad 34 miljarder kronor

17,00  Statligt anslag
14,00  Trängselskatt
1,25  Lokala bidrag Göteborgs stad
0,82  Regionala bidrag Västra Götalandsregionen
0,75  Lokala bidrag marknyttor
0,18  Regionala bidrag Halland