Dag 8: Miljöförhandlingen avslutad

Det blev förhandlingarnas sista dag och den avslutades med pläderingar av Trafikverket, myndigheter och övriga sakägare. Det blev en lång dag – det var många som ville komma till tals, och det var många som ville lyssna.

Under onsdagen hann rätten börja med avsnittet som handlar om kultur- och stadsmiljön och där fortsatte man även på torsdagmorgonen.

Västlänken ska byggas under områden i Göteborg som är riksintressen för kulturmiljö som Staden inom Vallgraven, Haga och Stenstaden/Vasagatan. Även områden med fornlämningar, företrädesvis under mark, berörs. De ska om möjligt bevaras, införlivas eller synliggöras.

Illustration station vid Pustervik i Haga TrafikverketRegeringen kräver att Västlänken planeras och byggs så att negativa konsekvenser för kultur- och stadsmiljön, inklusive grönområden och parker begränsas så långt som möjligt.
Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för Västlänken gick igenom projekts åtgärder som ska begränsa påverkan som optimering av korridoren, skydd av byggnader och flytt av träd, samt kontrollprogrammet för dessa åtgärder.

Ulf Edling gick igenom Trafikverkets förslag till villkor för hur verket ska arbeta med frågorna under bygget av Västlänken.

Länsstyrelsens Andreas Morner Åhman, antikvarie och arkeolog framhöll att det blir bestående skador på fornlämningarna och redogjorde för myndighetens förslag till villkor. Länsstyrelsen saknar konkreta förslag på hur Trafikverket ska synliggöra fornlämningar och yrkar på villkor som säkerställer detta.

Lena Emanuelsson, bebyggelseantikvarie, redogjorde för den kompensationsutredning med utredningsvillkor som länsstyrelsen kräver. Peter Wirdenäs, naturvårdshandläggare redogjorde för skyddsåtgärder för värdefulla naturmiljöer Länsstyrelsen föreslår.

Enligt myndigheten ska skador på kultur-, natur och rekreationsmiljöer begränsas, lindras och återställas, samt i sista hand kompenseras.

Trafikverkets advokat Magnus Fröberg framförde att regering ställer krav på skyddsåtgärder, men inga krav på kompensation i tillåtligheten. Kompensation borde vara en fråga för regeringen, inte domstolen. Han varnade även för att blanda samman återställande med kompensation.

Barbara Lindell redogjorde för Föreningen Trädplan med fleras syn på den negativa påverkan på naturmiljön, framför allt träd i stadsmiljö, som uppstår när Västlänkens byggs. Gudrun Lönnrot framhöll den negativa påverkan på kulturmiljön och fornlämningar som bygget av Västlänken kan orsaka.

Kontroll av miljöfarlig verksamhet

Därefter gick förhandlingen till punkten kontroll av den miljöfarliga verksamheten.

VLstorning_perrongTherese Westin, agronom på Trafikverket redogjorde för kontrollprogrammen för grundvatten, länshållning och ytvatten samt buller vibrationer och luftkvalitet

Utgångspunkten för upplägget av kontroller är att inga skador ska uppkomma vid bygget av Västlänken. Kontrollprogrammen är levade dokument. En del i programmet är villkoren i den kommande domen.

Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarig för uppföljning av kontrollerna.

Beträffande grundvatten är det framför allt kontroll av grundvattennivåerna i jord och berg, portrycket i leran samt sättningsmätningar. För länshållning och ytvatten är det kontroll framför allt av kvaliteten på vattnet efter rening samt kontroll av vattnet i recipienterna efter arbeten och utsläpp. För kontrollen av buller, vibrationer och luftkvalitet görs bullerberäkningar, bullermätningar och vibrationsmätningar, mätningar av kväveoxider och partiklar i luften.

Trafikverket anser att de mesta som rör den miljöstörande verksamheten ska regleras med kontrollerna.

Länsstyrelsen yrkar på villkor som tydliggör att kontrollerna ska hanteras i tillsynsskedet.

Slutpläderingar

Efter att Trafikverkets Tomas Wallrot och Magnus Fröberg svarat på en stor mängd frågor som samlats upp under förhandlingsveckorna vidtog pläderingarna.

Magnus Fröberg framhöll att regeringen beslutat att Västlänken ska byggas.
Han berörde att projektet har ifrågasatts ur många synvinklar och att det under förhandlingarna har givits svar på alla frågor.

Trafikverket har redovisat hur det ska gå till att bygga Västlänken och vilka skyddsåtgärder som man avser utföra under rättegångsdagarna.

Magnus Fröberg överlämnar därmed målet till rätten.

Länsstyrelsen tillstyrker Trafikverkets ansökan i sin helhet under förutsättning att Länsstyrelsens förslag till villkor beaktas av rätten. Avvägningen mellan riksintresset kommunikation och kulturminne kvarstår.

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker Trafikverkets ansökan, med de villkor som nämnden förslagit i målet.

Göteborgs stad är positiv till ansökan och anser att den omfattar de aspekter som är nödvändiga.
Karin Holmström, projektledare för Västlänken i staden, gav i det sammanhanget en redogörelse för de detaljplaner som är en förutsättning för att bygga broarna i Olskroken och tunneln Västlänken under Göteborg.
Där har en detaljplan för en servicetunnel vid Carlanderska vunnit laga kraft. De båda detaljplanerna för tunneln är antagen av kommunfullmäktige och Länsstyrelsen, och ligger nu för prövning i Mark och Miljödomstolen där avgörande väntas under hösten.
Den detaljplan som rör Olskroken ligger för antagande sent i höst.

korsvagen_03Liseberg och Universeum framställde villkor som de anser nödvändiga för att säkerställa att olägenheter beträffande luftkvalitet, buller och vibrationer inte uppstår.

Därefter pläderade ombuden för ett flertal fastighetsägare:

Wallenstam är positiv till Västlänken men oroliga för sina fastigheter, anser att underlagen är bristfälliga.

Vasakronan är positiv till Västlänken men vill ha utökade kontroller och skadeförebyggande åtgärder, framför allt med avseende på grundvattnet.

Fastighetsägarföreningen yrkar villkor på minimalt inläckage, samt vill bättre grundvatten i kontrollprogrammet.

Sparbankhusen Annedal yrkar på arbetsmetoder som undviker vibrationer, samt bättre kontroll på grundvattnet.

Nordstan med flera framhåller att deras fastigheter har en unik grundläggning och vill att domstolen tar höjd för villkor som säkerställer att grundvattnet inte påverkas på så sätt att fastigheterna får sättningar.

Alecta och Skandia ställer sig positiva till Västlänken, men yrkar på villkor bland annat för tillgänglighet och framkomlighet för bolagens fastigheter.

Ägaren till en stor fastighet vid Korsvägen yrkar på att Trafikverket grundförstärker deras fastighet.

Föreningen Trädplan med flera redogjorde för sin kritik mot Västlänken. Ombudet, advokat Madeleine Lilliehöök framhöll att domstolen inte kan vara bunden till regeringens tillåtlighet och att tillstånd inte bör ges.

GKMA, föreningen Göteborgs kultur och miljöarv, tog i sitt slutanförande upp konflikten mellan riksintressena kommunikation och kulturminnesvård, och menar att riksintresset kulturminnesvård är övergripande och att Västlänken därför inte kan byggas.

Gårdagruppen redogjorde för sin kritik av Västlänken och framhöll att en järnvägsstation i Gårda är ett bättre alternativ.
Gruppen Göteborgs C 2.0 redogjorde för sitt senaste förslag om en lösning i två plan för tågen ovan mark.

Rättens ordförande Göran Stenman avslutade förhandlingarna kl 19.36 och tackade samtliga deltagare för visat intresse och engagemang. Han nämnde vidare att enligt Miljöbanken har nu domstolen två månader på sig att avkunna dom, men det är ett omfattande material att hantera och han kan inte lova att domstolen är klar före årsskiftet.

Av Åke Lundgren

Läs mer:

Dag 7: Masshantering, naturskydd och utsläpp av vatten
Dag 6:
Buller och vibrationer, energianvändning och utsläpp
Dag 5:
Syn på plats
Dag 4:
Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten
Dag 3:
Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd
Dag 2:
Med grundvatten i fokus
Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat