Dags för byggstart

Mark- och miljööverdomstolen har idag 14 maj meddelat verkställighetsförordande för projekt Västlänken. Det betyder att projektet kan ta domen i anspråk innan den vinner laga kraft.

I klartext: Det är dags för byggstart.

Mark- och miljööverdomstolen har i dag 14 maj 2018  beslutat att tillståndet för anläggande av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, det vill säga att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft.
Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Trafikverket har sökt tillstånd enligt miljöbalken vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för anläggande av Västlänken och Olskroken planskildhet. Domstolens beslut kungjordes den 31 januari 2018.

Domen reglerar under vilka villkor Trafikverket får hantera yt- och grundvatten samt under vilka omständigheter Trafikverket får bedriva miljöstörande verksamhet.
Rent generellt är Trafikverket nöjda med villkoren men valde att överklaga domen i två avseenden.

Trafikverket har överklagat mark- och miljödomstolens avgörande gällande ett villkor om buller (villkor 10) samt beslutet om att inte ge verkställighet.

Domen har även överklagats av en stor mängd övriga parter som har yrkat att mark- och miljödomstolens avgörande ska upphävas i dess helhet eller ändras i vissa avseenden. Utöver detta har Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska inhämta förhandsbesked från EU-domstolen.

Mark- och miljööverdomstolen gav den 20 mars 2018 prövningstillstånd i frågan om verkställighet. Trafikverkets överklagande i denna del har kungjorts och de som överklagat domen har underrättats om möjligheten att inkomma med yttrande i denna fråga.

Vid en genomgång av målet har Mark- och miljööverdomstolen, som inte funnit skäl att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen, nu kommit fram till att det finns skäl att ge prövningstillstånd endast såvitt avser villkor för luftburet buller och stomljud (villkor 10 i mark- och miljö­domstolens domslut). Mark och miljödomstolens dom står därför fast i övriga delar.
En eventuell ändring av villkor 10 i en kommande dom har inte en sådan inverkan på anläggandet av järnvägsprojekten Västlänken och Olskrokens planskildhet att verkställighet nu inte kan ges innan domen fått laga kraft.  Mark- och miljö­överdomstolen har därför bestämt att tillståndet får tas i anspråk och projektet påbörjas utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

Verkställighetsförordande är brukligt i de flesta fall som gäller stora infrastrukturprojekt.

Av Åke Lundgren