Klart spår för tåg och cykel över Göta Älv

Dubbelspåret för järnvägstrafiken över älven i Göteborg är klart. Både Norra och Södra Marieholmsbron är nu i drift.\r\n Det betyder att den mest sårbara punkten på järnvägssträckan till och från Göteborgs viktiga hamn är bortbyggd. Samt att den nya gång och cykelbron mellan Hisingen och Gamlestaden är färdig.\r\n\r\nHamnbanan i Göteborg, en av de viktigaste länkarna för svensk export och import, byggs ut stegvis till dubbelspår för att öka kapaciteten. Förutom att Marieholmsbroarna nu står färdiga blev ombyggnaden av Kville Bangård klar den 11 december. I oktober vann järnvägsplanen för sträckan Pölsebo-Skandiahamnen laga kraft.\r\n- Utbyggnaden av Hamnbanan är ett av de viktigaste projekten för att öka godstrafiken i Sverige idag och en förutsättning för att Göteborgs Hamn skall kunna växa, säger Svante Jonsson, projektledare för Hamnbanan på Trafikverket. Kombinationen sjöfart och tåg är det mest effektiva transportsättet sett både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.\r\n\r\nI nuläget trafikeras Hamnbanan med 70 tåg per dygn. När de planerade etapperna är utbyggda, innebär den utökade kapaciteten att det är möjligt att trafikera med 160 tåg per dygn.\r\n- Dubbelspårig Marieholmsbro och Hamnbana är väldigt viktigt för godstransporterna till hamnen. Redan idag kommer över hälften av containrarna till hamnen med järnväg istället för med lastbil. Framöver kommer antalet tåg att öka ännu mer, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.\r\n\r\nSödra Marieholmsbron stod klar i mars i år och då började Trafikverket renovera Norra Marieholmsbron. Renoveringen är nu klar och från den 19 december finns två spår över älven. Med dubbelspår för järnväg över älven ökar kapaciteten i både person- och godstrafiken.\r\n\r\nÄven den nya gång- och cykelbron på Södra Marieholmsbron är nu färdig och går hela vägen mellan Hisingen och Gamlestaden. Som cyklist tar du dig hela vägen på bron fram till Walckesbron.\r\n\r\nJärnvägsförbindelsen över älven har fram tills nu varit den mest sårbara punkten på Hamnbanans sträckning. Med en enda bro, blev konsekvenserna för näringslivet mycket stora om den blev skadad och inte kunde stängas. Trafikverkets tidigare analyser visar att ett stopp som varar i mer än en vecka, kostar näringslivet mer än 100 miljoner kronor om dagen.\r\n\r\nDubbelspår över Göta älv möjliggör även utveckling av persontrafiken på Bohusbanan. Så nu när nya Kvilleleden och nya Backavägen planeras, ett projekt som finansieras av Västsvenska paketet, utformas det för att anpassas till en eventuell framtida pendeltågstation i Backa och dubbelspår på Bohusbanan.\r\n

Av Åke Lundgren

\r\n\r\n

Bakgrund

\r\n

Södra Marieholmsbron skulle enligt den nationella planen börja byggas först 2018. Men för att skynda på bygget delfinansierades bron av Göteborgs stad, Göteborgs Hamn, Västra Götalandsregionen och Volvo. Projektet är även delfinansierat av EU.\r\nLäs mer om Södra Marieholmsbron

\r\nHamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och gör det möjligt för godstrafik, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Omkring 60 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av utrikeshandeln går från Göteborgs Hamn.\r\nLäs mer om Hamnbanan\r\n

Hamnbanans etapper

\r\njarnvagsbroarna-marieholmUtbyggnaden av Hamnbanan består av fem etapper, inklusive Södra Marieholmsbron.\r\n\r\nDe två första, Södra Marieholmsbron och Kville Bangård är klara.\r\nDen tredje är sträckan Pölsebo-Skandiahamnen där ett nytt spår byggs parallellt med det befintliga\r\nDen fjärde är etappen Eriksberg-Pölsebo, där planen är att bygga dubbelspår i tunnel på sträckan mellan Eriksbergsmotet och Pölsebobangården norr om nuvarande enkelspår.\r\nDen femte etappen är sträckan mellan Kville bangård och Eriksberg. Bedömningen är att den sista etappen kommer att behövas så småningom, men att de fyra första ger en tillräcklig ökning av kapaciteten tills vidare.