Villkoren för Västlänken fastslagna i rätten

Trafikverket nu fått Mark- och miljödomstolens tillstånd, samt villkor, för byggnation av tågtunneln Västlänken under Göteborg.
Domen meddelades strax efter klockan 9.00, idag 31 januari

vlstorning-borrMark och miljödomstolen lämnar Trafikverket tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken att för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskroken planskildhet leda bort grundvatten från tunnlar och anläggningar, återställa grundvattennivåerna i området man påverkar, arbeta i ytvatten som Stora Hamnkanalen, samt schakta gräva och driva tunnel och i övrigt anlägga Västlänken och Olskroken planskildhet.

Domstolen lämnar vidare dispens enligt artskyddsförordningen för flytt av de exemplar av Knölnate som finns i Mölndalsån, Gullbergsån och Vallgraven.

Miljötillståndet gäller under förutsättning att alla nödvändiga detaljplaner vinner laga kraft

Domstolen slår fast ett antal villkor.
Det allmänna villkoret är att verksamheten ska bedrivas och anläggningarna utformas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Trafikverket redovisat i ansökningshandlingarna samt vad Trafikverket i övrigt angett eller åtagit sig i målet.

Domstolen har lagt till villkor angående grundvatten samt buller och vibrationer kvälls- och nattetid.

Mark- och miljödomstolens dom finns i väsentliga delar att läsa här

Bakgrund

Trafikverket har sökt miljötillstånd och villkor för bygget av Västlänken, en statlig tågtunnel med tre nya stationer under Göteborg, vid Mark och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Domstolen tar ställning till projektets påverkan på omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt Miljöbalken, samt fastställer villkor för projektets genomförande.

Anledningen till att bygget av Västlänken prövats i mark- och miljödomstolen är att det påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har föreslagit villkor för detta i sin ansökan.
Trafikverket har även gett in andra villkorsförslag, för till exempel buller och vibrationer. Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget har yttrat sig över Trafikverkets ansökan.

Huvudförhandlingen hölls i oktober 2017.  Läs vår rapportering från förhandlingsdagarna här.

Av Åke Lundgren

Miljödomen är nyckeln till byggstart

Miljödomen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Mark- och miljödomstolens dom går att överklaga till mark-och miljööverdomstolen, men det kräver prövningstillstånd.
Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i 2017. Järnvägsplanen ger Trafikverket bland annat tillgång till marken där tunneln ska byggas.
Göteborgs Stads detaljplaner för Västlänkens tunnel, som överklagats, har ännu inte vunnit laga kraft. Överklagandet har avvisats av mark- och miljödomstolen och de överklagande har begärt prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen.