Hisingsbron – mitt i nya centrum

Den nya Hisingsbron byggs mitt i Göteborgs framtida centrum och kommer i hög grad att påverka sin omgivning. Bron skapar helt nya omgivningar i Centralenområdet och Frihamnen vilket ger Göteborg stora möjligheter.

Foto Calle 20170208Carl-Anton Holmgren är en av två projektchefer för bron och han arbetar bland annat med brons plats i staden.
– Jag ska bidra till att det blir så bra som möjligt när bron byggs och att området utvecklas i samklang med den, säger han. Eftersom bron har påverkan på omgivningen måste vi skapa förståelse för stadsutvecklingsprocessen, parallellt med processen att bygga den nya bron. Det finns ett behov att utveckla helhetstänket och att ta vara på den kraft som finns inom offentlig och privat verksamhet

Den gamla Götaälvbron, en klaffbro som invigdes 1939, är uttjänt och måste ersättas med en ny modern bro. Lösningen som Göteborgs Stad valt är en bro med en segelfri höjd på cirka 12 meter men som är öppningsbar till 28 meter.

Alla beslut är tagna och tillstånden är på plats, så nu ska Hisingsbron, som även kallas Arpeggio, byggas. Arbetena på Hisingssidan och i älven har redan påbörjats.

Eftersom Arpeggio är lägre än Götaälvbron, en så kallad mellanhög bro, blir det lättare att ta sig över för bilar, spårvagnar, cyklister och gående.
– Den nya Hisingsbron ger förutsättningar för att skapa en gata i staden, säger Carl-Anton Holmgren. Arpeggio skapar mental och fysisk närhet mellan de delar av staden som ligger på var sin sida älven.

Den blir mindre brant, kortare än Götaälvbron och väsentligt bredare. Knappa 40 meter istället för Göta Älvbrons 27 meter. Den nya lägre bron överbryggar den sociala och fysiska barriären som älven är idag. Det är lika långt från Operan till Götaplatsen som till Backaplan även om det kanske inte känns så för alla göteborgare.

hisingsbronbyggstartBron i sig är till sin funktion en transportled för gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar. Den spänner över ett viktigt stråk för sjöfarten och måste ibland öppnas för att släppa fram fartyg och båtar. Götaälvbron öppnar idag för i snitt ett fartyg per dygn. Med den nya Hisingsbron räknar man med tre till fem öppningar per dygn.

Kostnaden för byggnationen är 3,5 Mrd kr i 2009 års penningvärde. Västsvenska paketet bidrar med 2 Mrd kr till bron och nedsänkningen av Götaleden.

Bron byggs mitt i staden och kommer att påverka sin omgivning – ja, omgivningarna kommer att förändras helt. Den nya bron har kortare ramper än den gamla vilket ger staden mer ytor och möjligheter för stadsutveckling.
– Vi skapar möjligheter för nya miljöer runt omkring bron, men skapar även miljöer på bron, säger Carl-Anton Holmgren. Det blir bredare stråk för gående och cyklister på den nya bron än på den gamla bron. Vi kan bygga ny stad på båda sidor om älven. Och bygga ihop staden över älven.

Med bakgrund som koordinator för Västsvenska paketet och projektchef på Älvstranden Utveckling AB brinner Carl-Anton Holmgren för samarbeten och gemensamma lösningar för olika aktörer i området.
– Det är viktig att skapa förståelse för helheten , hur alla satsningar och projekt hänger ihop och vilken betydelse de har för människor i Centrum, Älvstaden, hela staden Göteborg och Västsverige, säger han.

2021 planeras den nya bron stå färdig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Då ska även de första nya byggnaderna i Frihamnen och Centralenområdet vara på plats.

Av Åke Lundgren

Läs mer om Hisingsbron på nya Stadsutvecklingswebben